SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
[IMG]file:///C:\Users\THUTRA~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.gif[/IMG]
Số: 1508/ĐHNV-QLĐT
V/v thông báo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[IMG]file:///C:\Users\THUTRA~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.gif[/IMG]

Tp HCM, ngày tháng năm 2014

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.
I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên
1. Mục đích chung của khóa học:
- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).
3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có mã ngạch 01- 003 và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
4. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
5. Kinh phí tổ chức khóa học: 2.400.000 đ/hv/khóa
6. Thời lượng : 1 tháng
Phương thức đăng ký: Mọi tổ chức, các nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng liên hệ qua địa chỉ e-mail: thutt@giaoducvietnam.edu.vn hoặc số điện thoại 0979 86 86 53 – 0933 647 862 ( Ms, Thư – Phòng đào tạo).
II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính
1. Mục đích chung của khóa học:
- Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.
2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).
3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 4.0 trở lên; cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 9 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.
4. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
6. Kinh phí tổ chức khóa học: 2.600.000 đ/hv/khóa
6. Thời lượng: 1 Tháng
PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ
KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

STT Tên chuyên đề
và các hoạt động đào tạo khác
Ghi chú
Phần I. Kiến thức chung
1 CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị
CĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
8
2 CĐ 3: Công vụ, công chức

CĐ 4: Đạo đức công vụ
8
3 CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nước
CĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước
8
4 CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 8
5 CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 8
6 CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 4
7 Ôn tập, kiểm tra (lần 1) 4
Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
8 CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8
9 CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 8
10 Ôn tập, kiểm tra (lần 2) 4
Phần III. Các kỹ năng
11 CĐ 1: Quản lý thời gian
CĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm
8
12 CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp
4
13 CĐ 4: Quản lý hồ sơ
8
14 CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản

CĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo
8
15 CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
8
16 Ôn tập kiểm tra (lần 3) 4
17 Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
18 Thu nộp tiểu luận tình huống
Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo
4
Bế giảng lớp học

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ
KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Ngày học Tên chuyên đề
và các hoạt động đào tạo khác
Ghi chú
PHẦN I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1
CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nước
CĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước
8
2 CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nước
CĐ 4: Tổng quan về chính sách công
8
3 CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước 8
4 Ôn tập và Kiểm tra (lần 1) 4
5 CĐ 6 : Quản lý tài chính công
CĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công
8
6 CĐ 8: Chính phủ điện tử 8
7

CĐ 9: Văn hóa công sở
CĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ
8
8 Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương
Chuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương
8
9 Ôn tập và Kiểm tra (lần 2) 4
PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ
10 CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8
11 CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 4
PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
12 CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức
CĐ 2: Kỹ năng thuyết trình
8

13 CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp
CĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
8
14 CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việc
CĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ
8
15 Ôn tập và kiểm tra (lần 3) 4
PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
16 Đi thực tế 8
17 Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa 4
Viết tiểu luận cuối khóa
18 Thu nộp tiểu luận tình huống
Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo
Bế giảng và phát chứng chỉ

III. Địa điểm liên hệ đăng ký học:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Yahoo: thithu234
Email: thutt@giaoducvietnam.edu.vn
Mobile:0979 86 86 53 – 0933 647 862 ( Ms, Thư – Phòng đào tạo)
Địa Chỉ: Số 195 – Đường D2 – P.25 – Q. Bình Thạnh, TP HCM
Cơ sở 2: Tầng 2, Tòa nhà 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐCĐào Xuân Dũng