CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z DÙNG CHO BỒI DƯỠNG HỌC SINH LỚP 9

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm 4
2.Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm 5
3.Đối tượng áp dụng sáng kiến kinh nghiệm .6
4.Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm .
5.Tài liệu tham khảo,nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm

PHẦN NỘI DUNG

Chương I: Một số cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 7
1.1 Những đặc trưng cơ bản của việc bồi dưỡng học sinh giỏi
1.2 Thực trạng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi .
1.3 Mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi trong sáng kiến kinh nghiệm

Chương II: Các dạng toán và phương pháp chứng minh chia hết 8
2.1 Đặt vấn đề
2.2 Tóm tắt lý thuyết
2.3 Các dạng toán và phương pháp chứng minh
2.3.1 Dạng 1-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 9
2.3.2 Dạng 2-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 10
2.3.3 Dạng 3-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 11
2.3.4 Dạng 4-Cách chứng minh-Ví dụ minh họa 12
2.3.5 Dạng 5-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 13
2.3.6 Dạng 6-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 15
2.3.7 Dạng 7-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 17
2.3.8 Dạng 8-Cách chứng minh -Ví dụ minh họa 18

Chương III: Sơ đồ minh họa các dạng toán và phương pháp chứng minh

PHẦN KẾT
1.Kết luận
2.Kiến nghị

Bạn nào cần có thể Download sách tại:
http://www.kilobooks.com/skkn-toan-cac-dang-toan-va-phuong-phap-chung-minh-chia-het-trong-tap-so-nguyen-z-dung-cho-boi-duong-hoc-sinh-lop-9-truong-thcs-309589#post351473