Lead2014 đăng ký tháng 10 ngày chủ xe còn rất đẹp bstp.