Giới thiệu game Mu Viet Nam

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:

Cách tạo cánh cấp 3

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo cánh cấp 3 trong mu moi

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 1 Lông Vũ Condor
+ 1 Linh Hồn Condor
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.