Tạo Chiến Mã trong mu moi

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

+ 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 5 Ngọc Tâm Linh
+ 5 Ngọc Ước Nguyện
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Chiến Mã trong mu viet nam

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.