0935.829992

0935.82.9993

0935.82.9994

0935.82.9995

0935.82.9996

0935.82.9997

0935.829998


7 sim nguyên kíchGiá chuẩn 2 triệu...............

Mua xin gọi, không nhận mặc cả.......................