STT * Sim Trả Trước * * Giá bán ( đơn vị ngàn đồng )
127 __________________ * 0127.518.7777 __________________ * 590
128 __________________ * 0125.402.7777 __________________ * 590
129 __________________ * 0125.402.3333 __________________ * 390
130 __________________ * 01234.669.699 __________________ * 150
131 __________________ * 01234.669.969 __________________ * 150
132 __________________ * 01236.004.007 __________________ * 80
133 __________________ * 01246.004.007 __________________ * 80
134 __________________ * 01272.579.468 __________________ * 80
135 __________________ * 01239.246.468 __________________ * 100
136 __________________ * 01278.468.369 __________________ * 80
137 __________________ * 01276.369.468 __________________ * 100
138 __________________ * 01205.333.111 __________________ * 650
139 __________________ * 0121.655.5665 __________________ * 250
140 __________________ * 0986.449.469 __________________ * 180
141 __________________ * 0982.043.048 __________________ * 250
142 __________________ * 0967.03.2882 __________________ * 280
143 __________________ * 0967.24.6336 __________________ * 340
144 __________________ * 0967.398.378 __________________ * 270
30 __________________ * 0969.422.663 __________________ * 190
31 __________________ * 0967.500.689 __________________ * 180
32 __________________ * 0964.55.3050 __________________ * 90
33 __________________ * 09.678.54589 __________________ * 190
34 __________________ * 096.7117.226* __________________ * 200
35 __________________ * 0964.75.9993* __________________ * 230
36 __________________ * 0964.819.619 __________________ * 250
37 __________________ * 096.333.55.39 __________________ * 390
38 __________________ * 096.4848.839 __________________ * 290
40 * * 09.2864.6886 __________________ * 850
41 __________________ * 01632.06.86.86 __________________ * 490
42 __________________ * 01675.838.868 __________________ * 450
43 __________________ * 0968 233322 __________________ * 750
44 __________________ * 0982.856.444 __________________ * 650
45 __________________ * 0912.982.444 __________________ * 600
LIÊN HỆ * * * * * 0916684444