1. Dịch vụ điện thoại nội hạt:

a. Khái niệm:

Dịch vụ điện thoại nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định
được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.

b. Cách sử dụng:

Để sử dụng điện thoại nội hạt trong Thủ Dầu Một, hoặc trong địa bàn Huyện,
khách hàng chỉ cần quay đủ 6 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXX

2. Dịch vụ điện thoại liên tỉnh:

a. Khái niệm:

Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy
điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh
hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

b. Cách sử dụng:

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau: 0 + AC + SN

Trong đó:

- Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh
- AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố
- SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi

Tag: tong dai fpt binh duong; internet fpt binh duong