Định cư đầu tư mỹ và các hoạt động của các doanh nghiệp mới, ít nhất 10 việc làm sẽ được tạo ra gián tiếp thông qua hiệu ứng số nhân tạo việc làm. Để cho thấy rằng 10 hay nhiều công việc đang thực sự tạo ra gián tiếp bởi việc kinh doanh thì các phương pháp tính kinh tế có thể được sử dụng, chẳng hạn như bảng nhân, nghiên cứu khả thi, phân tích thị trường trong và ngoài nước đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, và các công cụ dự báo kinh tế hoặc thống kê khác chứng minh khả năng rằng các doanh nghiệp sẽ dẫn đến gia tăng việc làm.

Số tiền cần cho dau tu dinh cu my:
Tùy thuộc vào vị trí doanh nghiệp được đầu tư, số tiền đầu tư có thể là $1.000.000 hoặc 500.000 USD. Nếu đầu tư nằm trong một TEA hoặc RA, ngưỡng tối thiểu cần thiết cho đầu tư là 500.000 USD. Nếu không, một người nước ngoài phải đầu tư tối thiểu là 1 triệu USD để hội đủ điều kiện.

Yêu cầu doanh nghiệp thương mại:
Để đủ điều kiện theo Chương trình thí điểm, một khoản đầu tư yêu cầu ($500,000 hoặc $ 1 triệu USD) phải được thực hiện trong một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong một Trung tâm khu vực đã được phê duyệt.

Vai trò của Trung tâm khu vực:
Xác định, xem xét và phê duyệt các dự án
Hỗ trợ và hướng dẫn các nhà đầu tư thông qua việc đầu tư và quá trình nhập cư
Quản lý một cổng thông tin trực tuyến cho nhà đầu tư, nhà môi giới và các nhà phát triển dự án để cập nhật tiến trình thực hiện dự án cũng như lữ trữ và quản lý tài liệu nhà đầu tư
Duy trì báo cáo tài chính và hồ sơ của dự án
Duy trì đội ngũ luật sư, các nhà kinh tế, kiểm toán viên và các chuyên gia khác cần thiết cho yêu cầu đại diện cho dự án

Khu vực qui định của đầu tư eb5
Khu vực đô thị hoặc trong một thành phố hoặc thị trấn với dân số vượt quá 20.000 với một mức thất nghiệp ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp quốc gia. TEA trong một bang được xác định và theo chỉ định của thống đốc (và cho một TEA trong District of Columbia, chỉ định được thực hiện bởi Thị trưởng). Thường là một Trung tâm khu vực sẽ bao gồm một hoặc nhiều TEA.

Khu vực Nông thôn (RA): Một khu vực nông thôn (RA) là một khu vực địa lý nằm bên ngoài một khu vực thống kê đô thị, hoặc là một phần bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố, thị xã có dân số 20.000 hoặc ít hơn được thể hiện bằng chỉ tiêu dân số. Trong một số khu vực thuộc các bang có dân cư thưa thớt, một Trung tâm khu vực được phê duyệt trên toàn tiểu bang có thể bao gồm cả hai loại TEA và RA.