bảng số trả trước
STT SỐ TB SỐ TIỀN tình trạng
1 935919168 600k nguyên kít
2 934979268 700k nguyên kít
3 935232568 600k nguyên kít
5 906419998 700k nguyên kít
6 934861987 900k nguyên kít
7 934839988 1tr nguyên kít
8 934781980 800k nguyên kít
9 906499568 500k nguyên kít
10 906542266 500k đã kích
11 905341990 1tr1 đã kích
12 932795895 600k đã kích
13 938821994 1tr1 đã kích
14 909821993 1tr1 đã kích
15 933211987 1tr1 đã kích
16 903589993 500k đã kích
17 902676866 2tr đã kích
18 905017968 700k nguyên kít
19 935961981 800k nguyên kít
20 934801985 800k nguyên kít
21 905866863 700k nguyên kít
22 935555897 700k nguyên kít
23 935108585 800k nguyên kít
liên hệ 0902909456