Hiện nay ngành kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong công ty. Hầu hết mọi công việc đều được xử lý qua phần mềm. Trên thị trường có khá nhiều phần mềm kế toán, kể cả các phần mềm kế toán miễn phí được các công ty cung cấp nhằm trải nghiệm các tính năng của kế toán và hỗ trợ đắc lực cho công tác hạch toán kế toán lại tiết kiệm chi phí.

Mặc dù có những lợi ích, công nghệ trong kế toán vẫn có những hạn chế và thăng trầm trong đó có thể tác động tiêu cực kinh doanh. Cụ thể như:

1.Cho miễn phí nhưng lại giới hạn về số chứng từ, thời gian sử dụng, số người dùng, cũng như các tính năng cơ bản như cho phép mua bán hàng hóa (dịch vụ) nhưng không cho phép quản lý kho, chặn luôn chức năng quản lý tài sản cố định, trích khấu hao hàng tháng,…
2. Hầu hết các nhà cung cấp phần mềm kế toán chỉ cho phép doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán miễn phí trong một thời gian. Sản phẩm thường bị hạn chế về tính năng và doanh nghiệp có thể mất phí khi nâng cấp bản mới.
Do đó, bạn chỉ nên coi việc dùng phần mềm kế toán miễn phí là giải pháp tạm thời trong một thời gian nhất định trước khi lựa chọn được giải pháp phần mềm phù hợp.
3. Phần mềm kế toán miễn phí không có tính bảo mật cao
Trong kế toán, số liệu luôn là một con số cẩn trọng, điều gì xảy ra nếu các thông tin về con số đó bị lộ ra ngoài?
Vậy, một phần mềm kế toán miễn phí tốt phải có cơ chế phân quyền, bảo mật, chi tiết theo từng người, từng nghiệp vụ, từng báo cáo, từng chức năng. Có khả năng sao lưu dữ liệu tự động tránh trường hợp bị mất mát thông tin.
4. An ninh
Sự an toàn của thông tin kế toán trong một phần mềm kế toán miễn phí trên máy tính được giới hạn chất lượng của các chương trình chính nó và hệ thống an ninh của công ty bạn.
Một chương trình bảo vệ kém và cơ sở dữ liệu để lại một cửa mở cho tin tặc hoặc nhân viên được phép truy cập tất cả các thông tin tài chính của công ty bạn.