0913.46.83.83 cam kết 100k/tháng bán 200k. (6 tháng chuyển trả trước)
0913.45.65.65 cam kết 100k/tháng bán 200k. (6 tháng chuyển trả trước)
0915.55.73.73 cam kết 100k/tháng bán 200k. (6 tháng chuyển trả trước)
091.64.64.64.8 cam kết 400k/tháng bán 300k. (9 tháng chuyển trả trước)

AE kết call: 091.666.777.4\/