Knight Leather Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +10
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
Gia tăng sức mạnh +25
Gồm các vật phẩm
Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
Áo Da (+5-10 Nội Lực)
Quần Da (+5-10 Nội Lực)
Găng Da (+5-10 Nội Lực)
Giày Da (+5-10 Nội Lực)
Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hyperion Bronze Set trong mu moi ra

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nhanh nhẹn +15
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng mana tối đa +30

Gồm các vật phẩm

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)