Đồ thần thánh trong Mu moi Hion Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20

Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)

Đồ thần thánh trong trong mu moi open Vicious Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)