Giới thiệu về đồ Thần Thánh Hera Sphinx Set trong mu moi ra

2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng mana tối đa +50

Gồm các vật phẩm

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Giới thiệu mu moi open về đồ Thần Thánh Anubis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Sức sát thương phép thuật +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Isis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30
Sức sát thương phép thuật +10%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)