Giới thiệu về đồ Thần Thánh Argo Spirit Set trong mu moi ra

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng lực tấn công tối đa +30
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

Gồm các vật phẩm

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Gywen Guardian Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lực tấn công tối đa +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

Gồm các vật phẩm

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)
Dây Chuyền Kỹ Năng

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Aruane Guardian Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gồm các vật phẩm

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)