Lớp Đấu Sĩ trong mu moi ra

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Gaion Storm Crow Set

2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
Sức sát thương phép thuật +20%
Gia tăng sức mạnh +30

Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Muren Storm Crow Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức chống đỡ +25
Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%

Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)