thép ống phi 325 219 406 273 168 114 140 9073 76 60 Đặng phúc

[LIST=1][*]Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 114.3 dày* 6.0,8.6,11.1,13.5,17.1 ly,li,mm [*]Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 141.3 6.6,9.5,12.7,15.9,19.1 ly,li,mm [*]Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 168.3 7.1,11.0,14.3,18.3,22 ly,li,mm [*]Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 219.1 6.35,7.04,8.2,10.3,12.715.1,18.3,20.6,23.0,22.2 ly,li,mm [*]Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 273.1 6.35,7.80,9.3,12.7,15.1,18.3,21.4,25.4,28.6 ly,li,mm [/LIST]
[B]*[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 67"] 102.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 108.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 114.3
[/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 140.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 159.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 168.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 178.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 194.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 203.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 219.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 273.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 325.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 377.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 508.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 559.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25
[/TD]
[TD="width: 72"] *
[/TD]
[TD="width: 77"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 610.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 660.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 711.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 67"] 813.0
[/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0
[/TD]
[TD="width: 72"] 6.0-12.0
[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]*[/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr : phúc ; 0915 83 29 79
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"][B]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]