0966.35.45.35 (nk) 650K như sim taxi
09422.09722 (nk) 850K đầu số 2 mạng chính của Vn


016 8878 2777 230k nk
0169 337 0777 230k nk
01688 414 777 250k nk

01273 777 123 450k nk
01273 777 234 450k nk
01273 777 345 450k nk
01273 777 456 450k nk
01273 777 567 450k nk

Giá đã chuẩn miễn trả giá !
Giao sim trên toàn thế giới