Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối VEGA tại Việt Nam
Địa chỉ: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com
VEGA VIETNAM DISTRIBUTOR

VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam BR14.X1GA1GV1
Vega Vietnam VEGATRENN 149A Ex
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam code: PSSR6S.XXDFCFHKNAX
correct: PSSR68.XXDFCFHKNAX
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
VEGA Vietnam BR52XXGG1CHKMXS
VEGA Vietnam BR64XXGG1CHKMX
VEGA Vietnam BR52.XXGNMEHKMAE
VEGA Vietnam BR52.XXGNMEHKMAE
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
VEGA Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and indicating instrument for level sensors
VEGA Vietnam VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam BR52.XXGV1KZKMXS
VEGA Vietnam CP62.XXAGSRKMX
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
VEGA Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam WL52.XXA4ALD1DD2X
VEGA Vietnam DIS62.XXKMASX
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGACONNECT
CONNECT.CXA4
VEGA Vietnam VEGABAR 52
BR52.XXGP1GKKMAS
VEGA Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1TA1GV1P
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
VEGA Vietnam CL63.XXFGAXKMXX

VEGA Vietnam MET381.XX

VEGA Vietnam VEGABAR 52
BR52.XXGP1GKKMAS
VEGA Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1TA1GV1P
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and indicating instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGATRENN 149A Ex
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
VEGA Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
VEGA Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam ÜSB62-36G.CXX
VEGA Vietnam BR52.CAGG2EHAMXS
VEGA Vietnam BR52.CXGP2KHKMAE
VEGA Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
VEGA Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
VEGA Vietnam ÜSB62-36G.CXX
VEGA Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
VEGA Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
VEGA Vietnam SEL643.XK
VEGA Vietnam PS68.XXK1O4HAMXK
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXK1O4HAMXK
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXD1O2BRMXX
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXD1O2BRMXX
VEGA Vietnam VEGASEL 643; SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning
instrument, Inclusive plug-in socket
VEGA Vietnam KON61.XG1RX
VEGA Vietnam VB63.XXAHARKMX
VEGA Vietnam VEGACONNECT
CONNECT.CXA4
VEGA Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1FA1GP1
Process pressure transmitter with CERTEC®
measuring cell
VEGA Vietnam VEGATOR 256C
Signal conditioning instrument for level detection
Type: TOR256C.XA
Operating Voltage: A……200….250VAC
VEGA Vietnam FX65-DX-A-GC-1-H-D-N-A-800
VEGA Vietnam SWING63-DA-GAV-X-M-R-280
VEGA Vietnam SWING61-DA-GAV-X-M-R-L
VEGA Vietnam SWING61-DA-NBA-T-U-R-X
Correct: SWING61-DA-NBV-T-U-R-X
VEGA Vietnam VEGASWING 51
Vega Vietnam Level sensor Maker: Vega
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SENSOR AND INDICATOR
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
Vega Vietnam VEGECAP 67
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SENSOR AND INDICATOR
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
Vega Vietnam Vegacap 65 CP65XXKGSRKMX
VEGA GRIESHABER KG Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA GRIESHABER KG Vietnam Device Type: LEVEL SENSOR AND INDICATOR
VEGA GRIESHABER KG Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA GRIESHABER KG Vietnam Device Type: LEVEL SWITCH
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
Vega Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1FA1GP1
Process pressure transmitter with CERTEC®
measuring cell
VEGA Vietnam VEGATOR 256C
Signal conditioning instrument for level detection
Type: TOR256C.XA
Operating Voltage: A……200….250VAC
VEGA Vietnam FX65-DX-A-GC-1-H-D-N-A-800
VEGA Vietnam SWING63-DA-GAV-X-M-R-280
VEGA Vietnam SWING61-DA-GAV-X-M-R-L
VEGA Vietnam SWING61-DA-NBA-T-U-R-X
Correct: SWING61-DA-NBV-T-U-R-X
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam code: PSSR6S.XXDFCFHKNAX
correct: PSSR68.XXDFCFHKNAX
VEGA Vietnam BR52XXGG1CHKMXS
VEGA Vietnam BR64XXGG1CHKMX
VEGA Vietnam CL63.XXFGAXKMXX
Vega Vietnam KON61.XG1RX
VEGA Vietnam VEGACONNECT
CONNECT.CXA4
Vega Vietnam VB63.XXAHARKMX
VEGA Vietnam VEGABAR 52
BR52.XXGP1GKKMAS
VEGA Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1TA1GV1P
Vega Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and indicating instrument for level sensors
VEGA Vietnam MET381.XX
Vega Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam BR14.X1GA1GV1
Vega Vietnam VEGATRENN 149A Ex
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
Vega Vietnam ÜSB62-36G.CXX
Vega Vietnam BR52.CAGG2EHAMXS
Vega Vietnam BR52.CXGP2KHKMAE
Vega Vietnam ÜSB62-36G.CXX
Vega Vietnam SEL643.XK
Vega Vietnam PS68.XXK1O4HAMXK
Vega Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXK1O4HAMXK
Vega Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Vega Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXD1O2BRMXX
Vega Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXD1O2BRMXX
Vega Vietnam VEGASEL 643; SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning
instrument, Inclusive plug-in socket
Vega Vietnam Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
VEGA Vietnam Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam BR14.X1GA1GV1
Vega Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1FA1GP1
Process pressure transmitter with CERTEC®
measuring cell
VEGA Vietnam VEGATOR 256C
Signal conditioning instrument for level detection
Type: TOR256C.XA
Operating Voltage: A……200….250VAC
VEGA Vietnam FX65-DX-A-GC-1-H-D-N-A-800
VEGA Vietnam SWING63-DA-GAV-X-M-R-280
VEGA Vietnam SWING61-DA-GAV-X-M-R-L
VEGA Vietnam SWING61-DA-NBA-T-U-R-X
Correct: SWING61-DA-NBV-T-U-R-X
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam CP64-XXFGATKMX(0.2-6m)
VEGA Vietnam code: PSSR6S.XXDFCFHKNAX
correct: PSSR68.XXDFCFHKNAX
VEGA Vietnam BR52XXGG1CHKMXS
VEGA Vietnam BR64XXGG1CHKMX
VEGA Vietnam CL63.XXFGAXKMXX
Vega Vietnam KON61.XG1RX
VEGA Vietnam VEGACONNECT
CONNECT.CXA4
Vega Vietnam VB63.XXAHARKMX
VEGA Vietnam VEGABAR 52
BR52.XXGP1GKKMAS
VEGA Vietnam VEGABAR 14
BAR14.X1TA1GV1P
Vega Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and indicating instrument for level sensors
VEGA Vietnam MET381.XX
Vega Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGG2EHAMXM
Vega Vietnam BR52.CXGP2KHAMXM
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAVIB 61
VB61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for granular bulk solids
VEGA Vietnam VEGAWAVE 61
WE61.XXAGDRKMX
Vibrating level switch for powders
VEGA Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBXXHAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAPULS 68
PS68.XXEGD2HAMXX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAMET 381
MET381.XX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGAMET 624
MET624.XXX
Signal conditioning and display instrument for level sensors
VEGA Vietnam VEGASEL 643
SEL643.XK
Auxiliary level switch and signal conditioning instrument
VEGA Vietnam VEGACAL 63
CL63.XXFGAXKMXX
Capacitive rod electrode for continuous level measurement
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAVIB 61
VB61.GXAGCRAMX
Vega Vietnam VEGAVIB 63
VB63.XXAHARKMX
Vibrating level switch with tube extension for granular bulk solids
Vega Vietnam VEGAPULS 67
PS67.XXBAEHKMAX
Radar sensor for continuous level measurement of bulk solids
VEGA Vietnam VEGAKON 61
KON61.XG1RX
Conductive limit switch for liquids for front-flush mounting