Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối Yamatake tại Việt Nam
Địa chỉ: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com

YAMATAKE VIỆT NAM

Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3

Yamatake Vietnam VY5110J0042
Yamatake Vietnam R4750B
Yamatake Vietnam SCD35 0-120m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam SCD35 0-10m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam 1LS-J503H(NC)
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam C36TC0UA1000 replace C315GA000100
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam HEP15-11ALDY1RGSD
Yamatake Vietnam HPX-NT3
Yamatake Vietnam HPF-D009
Yamatake Vietnam SDC26- C26TC0UA1200
Yamatake Vietnam Code: C26TROUA1000
Yamatake Vietnam correct: SDC26-C26TROUA1000
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam C15MTR0RA0100
Yamatake Vietnam Assembled in China
Yamatake Vietnam 3/8 100MMX 1MPa
Yamatake Vietnam Model: RMNWFP-100SX01/64-350/200-KN-21.7/316-10K32AFF
Yamatake Vietnam Tag No. : 2210-TE001 Length: L=350 I =200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam SDC 36
Yamatake Vietnam C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SDC 36
Yamatake Vietnam Code No: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam item 2 Replacement parts
Yamatake Vietnam PSA2D
Yamatake Vietnam DIAPHRAGM OF ACTUATOR
Yamatake Vietnam FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
Yamatake Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
Yamatake Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
Yamatake Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam YYN2JH80A50B3400
Yamatake Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00

Yamatake Vietnam C36TC0UA1000 replace C315GA000100
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam HEP15-11ALDY1RGSD
Yamatake Vietnam HPX-NT3
Yamatake Vietnam HPF-D009
Yamatake Vietnam SDC26- C26TC0UA1200
Yamatake Vietnam Code: C26TROUA1000
Yamatake Vietnam correct: SDC26-C26TROUA1000
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam SDC36--C36TR1UA1200
Yamatake Vietnam (can instead of the C36TR1UA1100 more functions and the same surface)
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Yamatake Vietnam Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam (made in China)
Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Yamatake Vietnam Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam (made in Japan)
Yamatake Vietnam C10T-0DTA0000
Yamatake Vietnam This item,out of sale but there is a sample, only one,no packing,about 8 layer new
Yamatake Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Yamatake Vietnam Replacement: SDC 15 C15MTR0TA010(made in China)
Yamatake Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Yamatake Vietnam Replacement: SDC15 C15TR0TA0000(made in Japan)
Yamatake Vietnam 1LS-J503H
Yamatake Vietnam Origin: Japan
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Yamatake Vietnam Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam (made in China)
Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Yamatake Vietnam Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam (made in Japan)
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam Instead of: 1LS7003-P
Yamatake Vietnam 1LS-19J
Yamatake Vietnam code: VCL-5001
Yamatake Vietnam instead of: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam 1LS19-JH
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam VY5110J0081
Yamatake Vietnam VY5110J0061

Yamatake Vietnam C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SDC 36
Yamatake Vietnam Code No: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam item 2 Replacement parts
Yamatake Vietnam PSA2D
Yamatake Vietnam DIAPHRAGM OF ACTUATOR
Yamatake Vietnam FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
Yamatake Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
Yamatake Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
Yamatake Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam YYN2JH80A50B3400
Yamatake Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam Instead of: 1LS7003-P
Yamatake Vietnam 1LS-19J
Yamatake Vietnam code: VCL-5001
Yamatake Vietnam instead of: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam 1LS19-JH
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam VY5110J0081
Yamatake Vietnam VY5110J0061
Yamatake Vietnam VY5110J0042
Yamatake Vietnam R4750B
Yamatake Vietnam SCD35 0-120m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam SCD35 0-10m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam 1LS-J503H(NC)
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD-L3

Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R Adjustable roller link
Yamatake Vietnam Material: Black nylon
Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R Adjustable roller link
Yamatake Vietnam Material: Brass
Yamatake Vietnam XC4V210-08
Yamatake Vietnam HP100-A1
Yamatake Vietnam SDC15 (C15TVOTAO100-053629100)
Yamatake Vietnam Supply AC-100-240VAC 50/60Hz, 12VA
Yamatake Vietnam Manufacturer: YAMATAKE
Yamatake Vietnam Code: C6097A0310
Yamatake Vietnam Pressure Switches
Yamatake Vietnam Manufacturer: YAMATAKE
Yamatake Vietnam Code: C6097A0410
Yamatake Vietnam Pressure Switches
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam Manufacturer: YAMATAKE
Yamatake Vietnam Code: C6097A0310
Yamatake Vietnam Pressure Switches
Yamatake Vietnam Manufacturer: YAMATAKE
Yamatake Vietnam Code: C6097A0410
Yamatake Vietnam Pressure Switches
Yamatake Vietnam HP100-A1
Yamatake Vietnam SDC15 (C15TVOTAO100-053629100)
Yamatake Vietnam Supply AC-100-240VAC 50/60Hz, 12VA
Yamatake Vietnam Carbon Monoxide Transmitter CO Model: CY7200A1002
Yamatake Vietnam Controller R15 CO model: R15TR0LA0100
Yamatake Vietnam Dust Filter Kit CO Model: CY7200Z2000
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam Q455C1052
Yamatake Vietnam MY3000F0200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam SFC-160
Yamatake Vietnam SFC-260
Yamatake Vietnam BZ-2RQ784-T4-J
Yamatake Vietnam R4750C1007
Yamatake Vietnam Replaced by: VCX-7001-R
Yamatake Vietnam VCX-5001-RH
Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R Adjustable roller link
Yamatake Vietnam Material: Black nylon
Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R Adjustable roller link
Yamatake Vietnam C15MTR0RA0100
Yamatake Vietnam Assembled in China
Yamatake Vietnam 3/8 100MMX 1MPa
Yamatake Vietnam Model: RMNWFP-100SX01/64-350/200-KN-21.7/316-10K32AFF
Yamatake Vietnam Tag No. : 2210-TE001 Length: L=350 I =200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam SDC 36

Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam 1LS-19J
Yamatake Vietnam code: VCL-5001
instead of: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam 1LS19-JH
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam VY5110J0081
Yamatake Vietnam VY5110J0061
Yamatake Vietnam VY5110J0042
Yamatake Vietnam R4750B
Yamatake Vietnam SCD35 0-120m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam SCD35 0-10m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam 1LS-J503H(NC)
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam C36TC0UA1000 replace C315GA000100
Yamatake Vietnam HEP15-11ALDY1RGSD
Yamatake Vietnam HPX-NT3
Yamatake Vietnam HPF-D009
Yamatake Vietnam SDC26- C26TC0UA1200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam SDC36--C36TR1UA1200
(can instead of the C36TR1UA1100 more functions and the same surface)
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
(made in China)

Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
(made in Japan)
Yamatake Vietnam C10T-0DTA0000
This item,out of sale but there is a sample, only one,no packing,about 8 layer new
Yamatake Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Replacement: SDC 15 C15MTR0TA010(made in China)
Yamatake Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Replacement: SDC15 C15TR0TA0000(made in Japan)
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
(made in China)

Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
(made in Japan)
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam SDC 36
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Yamatake Vietnam Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam (made in Japan)
Yamatake Vietnam Limit switch 1LS-J503H
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam C10T0DTA0100 discontinued; replaced by C15MTROTA0100
Yamatake Vietnam Tem. Controller
Yamatake Vietnam *** Clearly confirmed before order!
Yamatake Vietnam Replaced by: VCX-7001-R
Yamatake Vietnam VCX-5001-RH

Yamatake Vietnam POSITIONER ANALOG
Yamatake Vietnam POSITIONER ANALOG
Yamatake Vietnam Actuator model HA2(GLOBE VALVE 1-1/2"300#
MODEL CAN, SERIAL R-QLKR8-41-011
Yamatake Vietnam Actuator model HA2(GLOBE VALVE 1-1/2"300#
MODEL CAN, SERIAL R-QLKR8-41-011
Yamatake Vietnam ACTUATOR MODEL PSA1D
(VALVE 1/2" 150# MODEL AGVM, FAIL OPEN,
SERIAL_R-NY4V9-41-011)
Yamatake Vietnam ACTUATOR MODEL PSA1D
(VALVE 1/2" 150# MODEL AGVM, FAIL OPEN,
SERIAL_R-NY4V9-41-011)
Yamatake Vietnam Actuator model PSK1D (VALVE FAIL OPEN
MODEL VSM, SERIAL R-NY4W9-41-011)
Yamatake Vietnam Actuator model PSK1D (VALVE FAIL OPEN
MODEL VSM, SERIAL R-NY4W9-41-011)
Yamatake Vietnam BODY REPAIR KIT
Yamatake Vietnam BODY REPAIR KIT
Yamatake Vietnam Bunner controller
Yamatake Vietnam Bunner controller
Yamatake Vietnam DIAPHRAGM OF ACTUATOR


Yamatake Vietnam DIAPHRAGM OF ACTUATOR


Yamatake Vietnam Globe valve 1-1/2" 300#
Model CAN,Serial R-QLKR8-41-011
Yamatake Vietnam Globe valve 1-1/2" 300#
Model CAN,Serial R-QLKR8-41-011
Yamatake Vietnam Limit switch

Yamatake Vietnam Model: 05T601
CAT.LIST: 1LX5003
Yamatake Vietnam PRESSURE TRANSMITTER,
Yamatake Vietnam PRESSURE TRANSMITTER,
Yamatake Vietnam PRESSURE TRANSMITTER,
Yamatake Vietnam PROXIMITY SWITCH
Yamatake Vietnam Temperature Control

Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam Temperature controller :
Yamatake Vietnam VAVLE 1/2" 150#
MODEL AGVM, SERIAL R-NY4W9-41-011
Yamatake Vietnam VAVLE 1/2" 150#
MODEL AGVM, SERIAL R-NY4W9-41-011
Yamatake Vietnam VAVLE 1/2" 600#
MODEL VSM, SERIAL R-NY4W9-41-011
Yamatake Vietnam VAVLE 1/2" 600#
MODEL VSM, SERIAL R-NY4W9-41-011Yamatake Vietnam Q455C1052
Yamatake Vietnam MY3000F0200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam SFC-160
Yamatake Vietnam SFC-260
YAMATAKE Vietnam BZ-2RQ784-T4-J
Yamatake Vietnam GTX 15D-BAADCB-AXXAXA3
Yamatake Vietnam Q455C1052
Yamatake Vietnam MY3000F0200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam Q455C1052
Yamatake Vietnam MY3000F0200
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HP100-A1
Yamatake Vietnam SDC15 (C15TVOTAO100-053629100)
Yamatake Vietnam HP100-A1
Yamatake Vietnam SDC15 (C15TVOTAO100-053629100)
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H


Yamatake Vietnam Model: C35TCCUA13D0
YAMAWA Vietnam N-PO M30X3.5
YAMAWA Vietnam N-PO M48X5.0

YAMATAKE Vietnam 82509581-10100
YAMATAKE Vietnam 82521 097-10100
YAMATAKE Vietnam 82509781-001 00
YAMATAKE Vietnam 82512078-001 00
YAMATAKE Vietnam 82512084-001 00
YAMATAKE Vietnam 82553306-1 0100
YAMATAKE Vietnam 82553327-1 0100
YAMATAKE Vietnam 82592221-4 0100
YAMATAKE Vietnam 82592221-8 0100
YAMATAKE Vietnam 82553306-1 0100
YAMATAKE Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam 1LS-19J
Yamatake Vietnam code: VCL-5001
instead of: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam SDC 15 C15MTV0TA0100
Yamatake Vietnam SDC15 C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam 1LS19-JH
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam VY5110J0081
Yamatake Vietnam VY5110J0061
Yamatake Vietnam VY5110J0042
Yamatake Vietnam R4750B
Yamatake Vietnam SCD35 0-120m3/h (C35TCCUA 13DO)
Yamatake Vietnam SCD35 0-10m3/h (C35TCCUA 13DO)
YAMATAKE Vietnam 1LS-J503H(NC)
YAMATAKE Vietnam FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam C36TC0UA1000 replace C315GA000100
YATAMAKE Vietnam SDC 36
YATAMAKE Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
YATAMAKE Vietnam SDC 36
YATAMAKE Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
YATAMAKE Vietnam Vietnam SDC 36
YATAMAKE Vietnam Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
YATAMAKE Vietnam Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
YATAMAKE Vietnam Vietnam PH450G-A-A/UM
YOKOGAWA Vietnam EJA 430-DAS2A-80DA/D4
Yokogawa Vietnam code: EJX530A-EB57N-02DDL-K52-DM-M15-T06
correct code: EJX530A-EBS7N-02DDL/KS21/D1/M15/T06
Yokogawa Vietnam PH450G-A-A/UM
Yokogawa Vietnam PH8EFP-05-TN-TT1-N-G*A
Yokogawa Vietnam EJA430A-DBS4A-92DA
Yokogawa Vietnam μR10000 ,436103-2/A2
Yokogawa Vietnam PK200-A33
YOKOGAWA Vietnam Recorder Pen B9902AN

YAMAKATE Vietnam C15TR0RA0100
Made in Japan
YAMAKATE Vietnam C15MTR0RA0100
Assembled in Singapore
YAMATAKE Vietnam R4750B220-2
YAMATAKE Vietnam 1LS-J503H
Origin: Japan
YAMATAKE Vietnam FL2R-4J6HD
YAMATAKE Vietnam Code: C26TROUA1000
correct: SDC26-C26TROUA1000
YAMATAKE Vietnam HEP15-11ALDY1RGSD
YAMATAKE Vietnam HPX-NT3
YAMATAKE Vietnam HPF-D009
YAMATAKE Vietnam SDC26- C26TC0UA1200
YAMATAKE Vietnam C36TR1UA1100
YAMATAKE Vietnam SDC36--C36TR1UA1200
(can instead of the C36TR1UA1100 more functions and the same surface)
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
(made in Singapore)

Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
(made in Japan)
YAMATAKE Vietnam C10T-0DTA0000
This item,out of sale but there is a sample, only one,no packing,about 8 layer new
YAMATAKE Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Replacement: SDC 15 C15MTR0TA010(made in Singapore)
YAMATAKE Vietnam Code: SDC10 C10T-0DTA0000
Replacement: SDC15 C15TR0TA0000(made in Japan)
Yamatake Vietnam code: SDC10C10T6DTA0100
Replacment: SDC 15 C15MTV0TA0100
(made in Singapore)

Yamatake Vietnam code: SDC10 C10T6DTA0100
Replacment: SDC15 C15TV0TA0100
(made in Japan)
YAMATAKE Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
YAMATAKE Vietnam 82521 068-10100
YAMATAKE Vietnam 82521068-1 0200
YAMATAKE Vietnam 82521068-1 0200
YAMATAKE Vietnam item 2 Replacement parts
YAMATAKE Vietnam PSA2D
DIAPHRAGM OF ACTUATOR
FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
YAMATAKE Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam Instead of: 1LS7003-P
YAMATAKE Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
YAMATAKE Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
YAMATAKE Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
YAMATAKE Vietnam YYN2JH80A50B3400
YAMATAKE Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
YAMATAKE Vietnam 82553016-1 0100
YAMATAKE Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
YAMATAKE Vietnam SL1-H
YAMATAKE Vietnam SL1-PN3
YAMATAKE Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
YAMATAKE Vietnam SDC 36
C36TC0UA2200
YAMATAKE Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
YAMATAKE Vietnam SL1-PN3
YAMATAKE Vietnam 82556657-10100
YAMATAKE Vietnam 82535502-10100
YAMATAKE Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
YAMATAKE Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
YAMATAKE Vietnam SL1-PN3
YAMATAKE Vietnam SL1-H
Yokogawa Vietnam EJA110A-DLS4A-22DC
Yokogawa Resistance Temperature Sensor Vietnam RN-31-6NATD-LB-L0400
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam C40A2G1AS04000
Yamatake Vietnam HTY7043T1P00
Yamatake Vietnam C15TR0TA0500
Yamatake Vietnam C15TR0LA0500
Yamatake Vietnam type: 1LS1-J
Yamatake Vietnam model: 1LS-J800
Yamatake Vietnam VCL-5001 0735P Not found. → VCL-5001
Yamatake Vietnam 2PA-JEX108
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-D
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam HP7-T11
(RECEIVER + FLOODLIGHT)
Yamatake Vietnam VY5130J0081
Yamatake Vietnam VY5130J0061
Yamatake Vietnam VY5130J0041
Yamatake Vietnam Controller R35TC0UA1000
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-003 : seal connection
Yamatake Vietnam HY7803T4000
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-004 : seal connection
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam SDC 36
C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam item 2 Replacement parts
Yamatake Vietnam PSA2D
DIAPHRAGM OF ACTUATOR
FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
Yamatake Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
Yamatake Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
Yamatake Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam YYN2JH80A50B3400
Yamatake Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100


Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam Temperature Control
Yamatake Vietnam PROXIMITY SWITCH
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam Vietnam Valve
Yamatake Vietnam Vietnam SDC-31 hoặc SDC-36
Yamatake Vietnam Vietnam J-thermocouple
Yamatake Vietnam Vietnam Cable
Yamatake VietnamVietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam C40A2G1AS04000
Yamatake Vietnam HTY7043T1P00
Yamatake Vietnam C15TR0TA0500
Yamatake Vietnam C15TR0LA0500
Yamatake Vietnam type: 1LS1-J
Yamatake Vietnam model: 1LS-J800
Yamatake Vietnam VCL-5001 0735P Not found. → VCL-5001
Yamatake Vietnam 2PA-JEX108
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-D
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam HP7-T11
(RECEIVER + FLOODLIGHT)
Yamatake Vietnam VY5130J0081
Yamatake Vietnam VY5130J0061
Yamatake Vietnam VY5130J0041
Yamatake Vietnam Controller R35TC0UA1000
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-003 : seal connection
Yamatake Vietnam HY7803T4000
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-004 : seal connection
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam C40A2G1AS04000
Yamatake Vietnam HTY7043T1P00
Yamatake Vietnam C15TR0TA0500
Yamatake Vietnam C15TR0LA0500
Yamatake Vietnam type: 1LS1-J
Yamatake Vietnam model: 1LS-J800
Yamatake Vietnam VCL-5001 0735P Not found. → VCL-5001
Yamatake Vietnam 2PA-JEX108
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-D
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam HP7-T11
(RECEIVER + FLOODLIGHT)
Yamatake Vietnam VY5130J0081
Yamatake Vietnam VY5130J0061
Yamatake Vietnam VY5130J0041
Yamatake Vietnam Controller R35TC0UA1000
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-003 : seal connection
Yamatake Vietnam HY7803T4000
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-004 : seal connection
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam SDC 36
C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam item 2 Replacement parts
Yamatake Vietnam PSA2D
DIAPHRAGM OF ACTUATOR
FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
Yamatake Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
Yamatake Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
Yamatake Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam YYN2JH80A50B3400
Yamatake Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam Code
Yamatake Vietnam C36TR1UA1100
Yamatake Vietnam HPJ-D21
Yamatake Vietnam SL1-H
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam BA-2RV-0016-T4-J
Yamatake Vietnam SDC 36
C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SDC 36
Code No: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam SL1-PN3
Yamatake Vietnam R4750B220-2
Yamatake Vietnam GTX71G-BAAAAAB-AA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam item 2 Replacement parts
Yamatake Vietnam PSA2D
DIAPHRAGM OF ACTUATOR
FOR VALVE 2" 300# RF, SERIAL R-QL JG8-41-011
Yamatake Vietnam AVP302-PSD3B-1BDY5-X
Yamatake Vietnam C25TR01UA1000 *Screw M3.5 → M3
Yamatake Vietnam GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2
Yamatake Vietnam YYN2JH80A50B3400
Yamatake Vietnam 82556667-10100
Yamatake Vietnam 82556657-10100
Yamatake Vietnam 82535502-10100
Yamatake Vietnam 82535505-10100
Yamatake Vietnam 82509581-10100
Yamatake Vietnam 82521 068-10100
Yamatake Vietnam 82521 097-10100
Yamatake Vietnam 82509780-001 00
Yamatake Vietnam 82509781-001 00
Yamatake Vietnam 82512078-001 00
Yamatake Vietnam 82512084-001 00
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam 82553016-1 0100
Yamatake Vietnam 82553327-1 0100
Yamatake Vietnam 82592221-4 0100
Yamatake Vietnam 82592221-8 0100
Yamatake Vietnam 82521068-1 0200
Yamatake Vietnam 82553306-1 0100
Yamatake Vietnam TY7830A1015 → Insertion length :150mm
Yamatake Vietnam C15TV0RA0100 (CONTROLLER,TEMP 100-240VAC 50/60HZ 12VA)
Yamatake Vietnam C40A2G1AS04000
Yamatake Vietnam HTY7043T1P00
Yamatake Vietnam C15TR0TA0500
Yamatake Vietnam C15TR0LA0500
Yamatake Vietnam type: 1LS1-J
Yamatake Vietnam model: 1LS-J800
Yamatake Vietnam VCL-5001 0735P Not found. → VCL-5001
Yamatake Vietnam 2PA-JEX108
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-H
Yamatake Vietnam Limit switch model: SL1-D
Yamatake Vietnam 1LX7001-R
Yamatake Vietnam HP7-T11
(RECEIVER + FLOODLIGHT)
Yamatake Vietnam VY5130J0081
Yamatake Vietnam VY5130J0061
Yamatake Vietnam VY5130J0041
Yamatake Vietnam Controller R35TC0UA1000
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-003 : seal connection
Yamatake Vietnam HY7803T4000
Yamatake Vietnam 83157235-001 : Attachment bracket
Yamatake Vietnam 83104098-004 : seal connection
Yamatake Vietnam Code: FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam Code: CMC10L001A000
Yamatake Vietnam Model: HY7098B2004 This is obsolete already, new suitable model is this: HTY7043T1P00
Yamatake Vietnam Code: SL1-A
Yamatake Vietnam Code: 0044U FL2S-4J6HD
Yamatake Vietnam Code: MSV-3
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam HY7803T1000
Yamatake Vietnam VY5130J0081 --> Replaced by: VY5130L0081
Yamatake Vietnam VY5130J0065 --> Can't check
Yamatake Vietnam VY5130J0040 --> Can't check
Yamatake Vietnam TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam HY7803T1000
Yamatake Vietnam VY5130J0081 --> Replaced by: VY5130L0081
Yamatake Vietnam VY5130J0065
Yamatake Vietnam Replaced by: VY5130L0041
Yamatake Vietnam VY5130J0040
Yamatake Vietnam Replaced by: VY5130L0061
Yamatake Vietnam Model : TY7803Z0P00
Yamatake Vietnam Model : HY7803T1000
Yamatake Vietnam Model : VY5130J0081
Yamatake Vietnam Model : VY5130J0061
Yamatake Vietnam Model : VY5130J0041
Yamatake Vietnam R35TC0UA2100
Yamatake Vietnam Replaced by: C35TC0UA2100
Yamatake Vietnam Code: SDC36TR1UA1000
Yamatake Vietnam PLS6-C10/1
Yamatake Vietnam outdated!
Yamatake Vietnam successor: PXL-C10/1
Yamatake Vietnam PXL-C10/1
Yamatake Vietnam R35TC0UA2100
Yamatake Vietnam Replaced by: C35TC0UA2100
Yamatake Vietnam Code: R35TC0UA2100
Yamatake Vietnam Code: PY7100A 2016
Yamatake Vietnam Replaced by: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam (Model: VCL-5001)
Yamatake Vietnam Yamatake Temp controller
Yamatake Vietnam Correct: C15MTR0TA0100
Yamatake Vietnam (C15TR0TA0100)
Yamatake Vietnam Replaced by: VCX-7001-P
Yamatake Vietnam (Model: VCL-5001)
Yamatake Vietnam HP100-R1
Yamatake Vietnam HP100-E1
Yamatake Vietnam HP100-T1
Yamatake Vietnam Note: HP100-T1 included: HP100-E1 & HP100-R1
Yamatake Vietnam HP100-R1
Yamatake Vietnam HP100-E1
Yamatake Vietnam HP100-T1
Yamatake Vietnam HP100-A1
Yamatake Vietnam Code: FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam Code: FL2R-4J6HD-L3
Yamatake Vietnam LIMIT SWITCH
Yamatake Vietnam LDS5200K (LDS 5200K)
Yamatake Vietnam Note: this code which belongs to brand Yamatake already discontinued
Yamatake Vietnam Replaced by: C36TC0UA2200
Yamatake Vietnam (THERMAL CONTROL SDC21
Yamatake Vietnam type C21 5G A0 02 01)
Yamatake Vietnam Model: SDC15C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam Model: SDC15C15TV0TA0100
Yamatake Vietnam Positioner
Yamatake Vietnam AVP300-FBD5E-XXXX-X
Yamatake Vietnam SMART VALVE POSITIONER BASIC MODEL (I/P)
Yamatake Vietnam FM EXPLOSION/ AND FLAME PROOF,
Yamatake Vietnam AIR PIPING CONN. : 1/4IN NPT-M
Yamatake Vietnam ELECT. CONN
Yamatake Vietnam MOUNTING THREAD : 5/16-18
Yamatake Vietnam FINISH, CORROSION PROOF (KAKED EPOXY)
Yamatake Vietnam SUPPLY AIR PRESSURE : 450 LESS THAN PS =700 KPA
Yamatake Vietnam (4.5 LESS THAN PS=7.0KG/CM2)
Yamatake Vietnam SCALE UNIT (PRESSURE GAUGE) : PSI
Yamatake Vietnam PRESS. REGULATOR W/T FILTER : NONE
Yamatake Vietnam MATERIAL OF BRACKET : NONE
Yamatake Vietnam ACTUATOR : NONE
Yamatake Vietnam OPTION : NONE
Yamatake Vietnam Yamatake Pressure Transmitter
Yamatake Vietnam Correct: GTX35R-BADA1FAGA03-AF1AXA5-R1W1
Yamatake Vietnam (Model: GTX35R-BADA1FAGA03-AF1ABA5-W1R1)
Yamatake Vietnam Controller
Yamatake Vietnam Correct: C36TC0UA2300 (C36TC 0UA2300)
Yamatake Vietnam (C36TC OUA 2300)
Yamatake Vietnam Controller
Yamatake Vietnam Code: C36TR1UA1100 (C36TR 1UA1100)
Yamatake Vietnam Replaced by: C36TR1 UA2100
Yamatake Vietnam (C36TR 1UA1100)
Yamatake Vietnam Positioner
Yamatake Vietnam Model: AVP 300-FSD5B-2DY5-W
Yamatake Vietnam CONVERTER TYPE: KUX113-XE12BX-G7
Yamatake Vietnam INPUT: 4-20MA.DC
Yamatake Vietnam OUTPUT: 3-15PSI-EXP PROOF
Yamatake Vietnam Replaced by: SL1-DK
Yamatake Vietnam (Type: SL1-DKFXG2)
Yamatake Vietnam Replaced by: SL1-AK
Yamatake Vietnam (Type: SL1-AKFXG2)
Yamatake Vietnam LIMIT SWITCH
Yamatake Vietnam Type: 350-CL2 62BQ-2-2
Yamatake Vietnam Note: Please confirm the code
Yamatake Vietnam Correct: 1LS10-JS
Yamatake Vietnam (Type: 1LS1-JS)
Yamatake Vietnam LIMIT SWITCH
Yamatake Vietnam Type: LDS-5200K
Yamatake Vietnam DIGITAL CONTROL
Yamatake Vietnam Type: C26TCOUA5100
Yamatake Vietnam DIGITAL CONTROL
Yamatake Vietnam Type: C36TR1UA2100
Yamatake Vietnam DIGITAL CONTROL
Yamatake Vietnam Type: C25TROUA5100