Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối VERSITRON tại Việt Nam
Địa chỉ: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com

VERSITRON VIỆT NAM DISTRIBUTORVERSITRON Model CAM-1-2 FVC-14-110 M7257-4SFA VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model CAM-1-4 FVC14-220FDVT1003 M7257-4SFB http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model CAM-1-5 FDVR1003 M7260 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model MP907 FDVT1004 M7260M VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model MP908 FDVR1004 M720D http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model MP917 FDVT1005 M7275S-2SFA Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model MP918 FDVR1005 M7275S-2SFB VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model MP9701 FDVT1103 M7275S-4SFA http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model MP9711 FDVR1103 M7275S-4SFB Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model OMC-14 FDVT1104 M7275S-2SFA VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model PSAC01 FDVR1104 M7275S-2SFB http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model PSAC02 FDVT1105 M7275S-4SFA Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model PSAC03 FDVR1105 M7275S-4SFB VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model CDS-20 FDVT1A03 MF727xS http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model LD3 FDVR1A03 MF7250 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model LD/S-1 FDVT1A04 MF727xS2 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model LD/S-2 FDVR1A04 SF70550 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model LD/S-3 FDVT1A05 SF70550P Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model LD/S-4 FDVR1A05 SF70660M VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model LD/S-5 FDVT1013 SF7085xM http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model LD/S-T1 FDVR1013 M727xSP Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model LD/S-E1 FDVT1014 M7250P VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model MD2-20 FDVR1014 SF70550P http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model RM1-1 FDVT1015 S70850MP Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model RM1-2 FDVR1015 SF70860MP VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model RM101-1 FDVT1113 GBMM http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model RM101-2 FDVR1113 GB10SM Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model RM102 FDVT1114 GB20SM VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model RM3-1 FDVR1114 GB40SM http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model RM3-2 FDVT1115 GB70SM Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model PSAC01 FDVR1115 GB10SFA VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model PSAC02 FVTM2003 GB10SFB http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model PSAC03 FVRM2003 GB20SFA Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model LDPC16 FVTM2004 GB20SFB VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model LDP4 FVRM2004 GB40SFA http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model LDP4HI FVTM2005 GB40SFB Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2238 FVRM2005 GB40SFCxx VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2240 FVTM2203 GB80SFCxx http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2245 FVRM2203 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2304 FVTM2204 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2305 FVRM2204 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2305-3 FVTM2205 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2402 FVRM2205 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2404 FVTM4003 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2405 FVRM4003 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2412 FVTM4004 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2414 FVRM4004 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2415 FVTM4005 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2702 FVRM4005 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2704 FVTM4BO3 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2705 FVRM4B03 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2712 FVTM4B04 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2714 FVRM4B04 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2715 FVTM4B05 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2722 FVRM4B05 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2724 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2725 FVTM400xT Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2802M FVRM400xT VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2802A FVTM4A0xT http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2802C FVRM4A0xT Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2804M FVTM8003 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2804A FVRM8003 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2804C FVTM8004 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2805M FVRM8004 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2805A FVTM8005 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2805C FVRM8005 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2822M FVTM8803 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2822A FVRM8803 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2822C FVTM8804 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2824M FVRM8804 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2824A FVTM8805 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2824C FVRM8805 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2825M VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2825A FVTM800xT http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2825C FVRM800xT Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2902 FVTM8B0xT VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2904 FVRM8B0xT http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2905 FVTMH003 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model F2932 FVRMH003 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model F2934 FVTMH004 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model F2935 FVTMH005 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model HF-1 FVRMH005 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model HF-2SS FVTMHH03 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model HF-20 FVRMHH03 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model HF-20A FVTMHH04 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model ADPHF01 FVTMHH05 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model ADPHF02 FVRMHH05 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model AC150W FVCM12 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model AC300W VDA48 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model AC300WR VDA416 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model PSAC08 VDA816 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model PSAC09 VDA832 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model PSAC10 VDA1632 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model PSAC15 VDA4848 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M4202 VDA416416 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M6213 VDA816816 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M6214 M7273S VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M6215 M7274S http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M6223 M7275S-2 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M6224 M7275S-5 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M6225 M7275S-9 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M6213T M7173S Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M6214T M7174S VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M6215T M7175S-2 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M6223T M7175S-5 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M6224T M7175S-9 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M6225T M7154 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M8213 M7155 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M8214 M7155-4 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M8215 MCR-16A http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M8223 MCRM-18A Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M8224 MCRM-18D VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M8225 MCRM-18AR http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M8213T MCRM-18DR Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M8214T MCC-16 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M8215T MCC-16R http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M8223T MCC-16M Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M8224T MCC-16RM VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M8225T S7055xM http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M0001 S7075xM Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M0004 S70853 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M0011 S70854 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M0012 S70855 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M0013 S70855-3 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model M0014 S70855-5 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model M0021 S71650 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model M0022 S70053 VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model MRR-16 S70054 http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model PSAC08 S70055 Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model PSAC09 SG71660M VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model FVT1003 SG72460M http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model FVR1003 S7075xM Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model FVT1004 S71090A VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model FVR1004 S71890A http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model FVT1005 S71893A Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model FVR1005 S71894A VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model FVT1103 S71895A http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model FVR1103 S71190A Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model FVR1103M S71194A VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model FVT1104 S71195A http://cokhicongnghiep.mov.mn/
VERSITRON Model FVR1104 SG70660M Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model FVR1104M SG24816M VERSITRON Việt Nam Distributor
VERSITRON Model FVT1105 SG24824M http://cokhicongnghiep.mov.mn/
Model FVR1105 M7257-2SFA Ms Hàn Hiền - 0902 50 30 80
VERSITRON Model FVR1105M M7257-2SFB VERSITRON Việt Nam Distributor
cầu chì Siba Vietnam l Cooper bussmann Vietnam l Ferraz Shawmut Vietnam l Gefran Vietnam l Fololo Vietnam l Rosemount Vietnam, Gemue valve Vietnam l honeywell valve vietnam l Duplomatic valve Vietnam l Ross valve Vietnam l Rego valve Vietnam l okano valve Vietnam l Seametrics Vietnam l Gefa valve Vietnam l Sankyo Denki Viet Nam l Elap Encoder Vietnam l Sanrex Vietnam l Gilbent & Maxwell Vietnam l Heimann Vietnam l Caho fuse Vietnam l Yokogawa Vietnam l Cabur Vietnam l Koyo Encoder Vietnam l Yaskawa Vietnam l Kejikeyi Vietnam l Flowserve Vietnam l Semikron SCR Vietnam l IGBT Eupec Vietnam l Thyristor IXYS Vietnam l Crouzet Vietnam l Oldham Gas Detectors Vietnam l Dynapar encoder Vietnam l RS Automation Vietnam l Unipulse Vietnam l Matsusada Vietnam l Endress Hauser Vietnam l Magpowr Vietnam l Taie controller Vietnam l Nemicon Vietnam l Nohken Sensor Vietnam l Microsonic Sensor Vietnam l Wenglor sensor Vietnam l Negele sensor Vietnam l Telco Sensor Vietnam l Conch sensor Vietnam l MTS sensor Vietnam l Sensorex Vietnam l Turck sensor Vietnam l Selet sensor Vietnam l Gems sensor Vietnam l Erhardt + Leimer Vietnam l Jumo Vietnam l ASM Sensor Vietnam l EGE Elektronik Sensor Vietnam l Custom Control Sensors Vietnam l Pall Vietnam l KSR Kuebler Vietnam l Settima Pumps Vietnam l Salvatore Robuschi pumps l Milton roy pumps Vietnam l Kompass pump Vietnam l Graymills pump Vietnam l Sew - Eurodrive Vietnam l Oriental Motor Vietnam l Leeson motor Vietnam l Lafert Vietnam l Elektrim motor Vietnam l Aryung pumps Vietnam l Sumitomo pumps Vietnam l Doseuro Vietnam l ElectroCraft Vietnam l Dietz Electric Vietnam l Brook Crompton Vietnam l Baldor Vietnam l Kollmorgen Vietnam l Marzocchi pumps Vietnam l Orix Vietnam l Edwards Vacuum pumps Vietnam l Casappa pump Vietnam l Rotork Controls Vietnam l Rossi Vietnam l Torishima Vietnam l Warrick Vietnam l Datasensor Vietnam l Datalogic Vietnam l Mehrer Vietnam l Oxford Instruments Vietnam l Leuze Vietnam l Celesco Vietnam l Maxonmotor Vietnam l Sanyo Denki Vietnam l