[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/25/572297/201303102413_201105084923_computer_traini.jpg[/IMG]
[B]Đào tạo tin học văn phòng, word, excel Access đi làm Thi A,B[/B]
Thầy Bình Dạy tin học văn phòng Word ,Excel ,PPoint ,Access từ căn bản đến nâng cao cho người đi làm, Thi lấy bằng A,B ,phỏng vấn xin việc. Đặc biệt có lớp EXCEL nâng cao cho người đi làm ,Luyện thi B,A vi tính 1 tuần Đảm bảo đậu. thời gian học linh động cho người lớn tuổi ,mới bắt đầu làm quen với máy tính .có lớp Thứ 7 CN . Lh:Thầy Bình 386 Hòa Hảo P5,Q10 Tel. 01268.938.725* Email: [email]dayvitinhcaptoc@yahoo.com[/email]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]