Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi
Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội





Ngày 26/01/2015 Hình ảnh tại xưởng sản xuất bạt che nắng mưa Duy Lợi tại Hà Nội
http://gianphoithongminhduyloi.com.vn/