DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THẾ ANH
CHUYÊN CÂM THẾ CHẤP ÔTÔ ,Xe Máy ,SIM SỐ ĐẸP ,SỐ VIP ,LAPTOP ,DTDD ,ĐỒ ĐIÊN ...
THỜI GIAN PHỤC VỤ : 7H -21H
LIÊN HỆ : 374 ĐIỆN BIÊN PHỦ ,P17 BÌNH THẠNH
Tel:
0909.108888. 0908.383833 .0988.600000 .0966.068.168

BÁN SIM kít rồi chính chủ
0909.069.069
0988.600000

0966.068.168

0923.888880 = 4TR
0926.888880 = 4TR
08.22175555
= 3TR
thanh lý sim nguyên kít
SIM VIP MOBI CARD MỚI 100%
Số cặp, gánh, đảo
0908.05.41.41 600N sale off 400N
0908.03.94.94 600N sale off 400N
0908.24.03.03 700N sale off 450N
0908.51.24.24 700N sale off 450N
0908.53.24.24 700N sale off 450N
0908.59.01.01 700N sale off 450N
0908.51.03.03 700N sale off 450N
0908.53.01.01 700N sale off 450N
0908.49.64.64 600N sale off 400N
0908.21.84.84 600N sale off 400N
0908.56.31.31 600N sale off 400N
0908.20.51.51 600N sale off 400N
0908.47.60.60 700N sale off 450N
0908.47.65.65 600N sale off 400N
0908.52.84.84 600N sale off 400N
0906.72.34.34 700N sale off 450N
0906.67.02.02 700N sale off 450N
0906.97.48.48 700N sale off 450N
0906.83.34.34 700N sale off 450N
0906.80.14.14 500N sale off 300N
0906.72.14.14 500N sale off 300N
0906.73.01.01 700N sale off 450N
0906.92.05.05 700N sale off 450N
0906.92.03.03 700N sale off 450N
0906.87.04.04 700N sale off 450N
0906.71.84.84 600N sale off 400N
0906.37.54.54 600N sale off 400N
0906.73.95.95 800N sale off 500N
0906.71.95.95 800N sale off 500N
0906.73.64.64 600N sale off 400N
0906.82.94.94 600N sale off 400N
0906.72.30.30 600N sale off 400N
0906.80.41.41 600N sale off 400N
0906.84.73.73 600N sale off 400N
0906.98.60.60 700N sale off 450N
0906.74.41.41 600N sale off 400N
0906.73.41.41 600N sale off 400N
0906.37.84.84 600N sale off 400N
0906.62.51.51 600N sale off 400N
0906.97.50.50 600N sale off 400N
0906.79.54.54 600N sale off 400N
0906.82.51.51 600N sale off 400N
0907.12.94.94 600N sale off 400N
0907.04.60.60 600N sale off 400N
0909.65.4884 350N sale off 250N
0909.75.3223 400N sale off 250N
0909.73.5005 400N sale off 250N
0909.67.0440 350N sale off 250N
0909.71.4334 400N sale off 250N
0909.76.3443 350N sale off 250N
0909.65.3443 350N sale off 250N
0909.53.4774 350N sale off 250N
0909.58.1441 350N sale off 250N
0909.58.1331 350N sale off 250N
0909.74.5115 400N sale off 250N
0909.74.3553 350N sale off 200N
0907.10.4664 300N sale off 200N
0907.12.5445 350N sale off 200N
0907.16.0550 300N sale off 200N
0907.19.1441 300N sale off 200N
0902.53.1441 300N sale off 200N
0902.59.1441 300N sale off 200N
0902.57.3553 300N sale off 200N
0902.58.0660 300N sale off 200N
0902.53.4334 350N sale off 200N
0902.54.0880 300N sale off 200N
0902.51.7447 350N sale off 200N
0909.01.1923 300N sale off 200N
0908.03.4114 300N sale off 200N
0908.04.5335 350N sale off 200N
0908.25.7337 350N sale off 200N
0908.69.7117 350N sale off 200N
0908.69.4334 350N sale off 200N
0908.03.4224 350N sale off 200N
0908.31.6446 350N sale off 200N
0908.53.7117 350N sale off 200N
0908.27.6116 350N sale off 200N
0908.69.4554 300N sale off 200N
0908.36.0440 300N sale off 200N
0908.03.4774 300N sale off 200N
0908.59.2442 300N sale off 200N
0908.14.2552 300N sale off 200N
0908.47.0550 300N sale off 200N
0908.02.3443 300N sale off 200N
0908.24.1551 300N sale off 200N
0908.53.2442 300N sale off 200N
0908.42.1331 300N sale off 200N
0908.47.1661 300N sale off 200N
0908.56.3553 300N sale off 200N
0908.16.1331 300N sale off 200N
0908.03.4554 300N sale off 200N
0908.21.4994 300N sale off 200N
0908.37.0660 300N sale off 200N
0908.52.4994 300N sale off 200N
0908.43.2772 300N sale off 200N
0908.21.0550 300N sale off 200N
0908.19.5775 300N sale off 200N
0908.34.0220 300N sale off 200N
0908.16.0550 300N sale off 200N
0908.02.4554 300N sale off 200N
0908.56.1771 300N sale off 200N
0908.43.2552 300N sale off 200N
0908.59.3443 300N sale off 200N
0908.67.0330 300N sale off 200N
0908.49.1331 300N sale off 200N
0906.31.7447 350N sale off 200N
0906.84.2112 350N sale off 200N
0906.87.6446 350N sale off 200N
0906.74.6226 350N sale off 200N
0906.75.5445 350N sale off 200N
0906.73.2112 350N sale off 200N
0906.92.4004 350N sale off 200N
0906.90.5115 350N sale off 200N
0906.97.5115 350N sale off 200N
0906.74.5115 350N sale off 200N
0906.81.7447 350N sale off 200N
0906.71.6226 350N sale off 200N
0906.35.4774 300N sale off 200N
0906.73.4554 300N sale off 200N
0906.84.3773 300N sale off 200N
0906.74.3553 300N sale off 200N
0906.92.4774 300N sale off 200N
0906.75.2992 300N sale off 200N
0906.82.5775 300N sale off 200N
0906.82.4554 300N sale off 200N
0906.35.0660 300N sale off 200N
0906.74.5665 300N sale off 200N
0906.70.3553 300N sale off 200N
0906.82.1221 300N sale off 200N
0906.80.4994 300N sale off 200N
0903.96.1001 350N sale off 200N
0903.75.1441 300N sale off 200N
0903.19.0550 300N sale off 200N
0903.71.0220 300N sale off 200N
0903.62.3443 300N sale off 200N
0903.95.0110 300N sale off 200N
0908.12.1942 200N sale off 150N
ĐẦU SỐ 0122
01228.7386.86 =600N sale off 300N
01228.738666 =300N sale off 200N
01228.738555 =200N sale off 100N
01228.738585 =150N sale off 100N
01228.738787 =170N sale off 100N
01222.078080 =200N sale off 100N
01222.078008 =150N sale off 80N
01228.988.008 =200N sale off 100N
01228.988.111 =300N sale off 150N
01228.988.118 =200N sale off 150N
01228.988.181 =250N sale off 150N
01228.988.222 =300N sale off 200N
01228.988.282 =250n sale off 150N
01228.988.383 =250N sale off 150N
01228.988.444 =200N sale off 100N
01228.988.484 =200N sale off 100N
01228.988.585 =250N sale off 150N
01228.988.778 =300N sale off 150N
01228.988.787 =300N sale off 150N
01228.988.809 =250N sale off 150N
01228.988.811 =300N sale off 200N
01228.988.833 =300N sale off 200N
01228.988.844 =250N sale off 150N
01228.988.855 =300N sale off 200N
01228.988.866 =500N sale off 250N
01228.988.877 =300N sale off 200N
01228.988.878 =300N sale off 200N
01228.988.884 =300N sale off 200N
01228.988.885 =350N sale off 200N
SIM VIETTEL
0982.48.1525 150N sale off 120N
01698.579.679 500N sale off 300N
01698.579.589 200N sale off 170N
01698.579.789 300N sale off 250N
TÀI KHOẢN
VIÊTCOMBANK :0281000349340
NGÂN HÀNG ĐÔNG A :
0101609030
Liên hệ : 374 ĐIỆN BIÊN PHỦ ,F17 QUẬN BÌNH THẠNH .TPHCM
Tel :0988.600000 .0966.068.168 .0908.38.3833. 0909.108888 .A CHINH