0967.765.567 soi gương ,tiến ,8 nút sim nguyên kít chưa bóc tem .giá chuẩn là Đã về Nghệ An theo bác luv37.Thank mọi người