Chuy?n g� th? n�y?

T�nh h�nh l� c�c fans c?a b? ?�i m?t th?i n�y c? b�nh t?nh ?i nh�, ?�ng l� Kh?ng T� Qu?nh c� b?t tai Thi�n Minh th?t, nh?ng ch? l� trong DVD Mini Movie t?ng k�m album �D�u T�y�s Story� - m?t m�n qu� k? ni?m m� Kh?ng T� Qu?nh d�nh t?ng c�c fans ?� y�u th�ch h�nh t??ng D�u T�y c?a m�nh trong su?t m?t n?m qua th�i. Sau bao ng�y chu?n b? v� m?t th?i gian tr� ho�n, cu?i c�ng th� album n�y c?ng ?� ?n ??nh ng�y ph�t h�nh l� v�o 09/08 t?i ?�y ??y! Tr??c khi album ch�nh th?c l�n k?, ch�ng ta h�y c�ng kh�m ph� tr??c trailer DVD v� 10 ?i?u b� m?t v? �D�u T�y�s Story� do ch�nh �ch? nh�n� c?a n� b?t m� nh�!1. ?? th?c hi?n shot h�nh ngo?i c?nh trong album l?n n�y, Qu?nh ?� ph?i th?c d?y thiet ke logo an tuong t? l�c 3 gi? s�ng ?? c�ng m?i ng??i ra ngo�i ch?p ?nh. V� c�n kh� s?m n�n th?i ti?t r?t l?nh, ?� v?y Qu?nh c�n ph?i m?c qu?n short n?a n�n l�c ?� v?a ch?p h�nh v?a run c?m c?p hix... Th?m ch� v� mang gi�y cao g�t qu� l�u n�n Thiết kế logo ch�n b? � ?m ??n m?c Qu?nh ph?i th�o gi�y ra ?? ?i ch�n ??t b?ng qua ???ng cho... ti?n.2. DVD Mini Movie trong album n�y l� m?t b? phim ng?n ???c quay trong v�ng 3 ng�y li�n ti?p. V� l?ch quay kh� d?n d?p n�n trong th?i gian ?�, Qu?nh ch? ???c ch?p m?t 2-3 ti?ng m?i ng�y th�i, ??n n?i b? bi?n th�nh m?t g?u tr�c lu�n, ph?i trang ?i?m k? th?t k? m?i c� th? che ???c qu?ng th�m hai b�n m?t ??y!3. Khi th?c hi?n lo?t Thiết kế logo ?nh ? studio b�c Ph?m Ho�i Nam ?? l�m h�nh b�a album, Qu?nh ?� ph?i chu?n b? th?t nhi?u kim tuy?n ?? ph? l�n background cho c� c?m gi�c l?p l�nh. K?t qu? l� kim tuy?n bay t? tung kh?p nh� b�c v� ph?i ??n c? tu?n sau v?n ch?a d?n h?t. Th? l� m?i l?n g?p Qu?nh l� b�c Nam c? l?y chuy?n ?� ra ?? ch?c m�i hehe.4. Trong Mini Movie c� m?t ph�n c?nh Qu?nh ph?i ch?y m?t m�nh tr�n ?o?n con ???ng v?ng v�o l�c n?a ?�m, nh?ng khi ch?y theo y�u c?u ph?i Thiet ke logo dep di?n t? ???c c?m gi�c th?n th?c, t�m tr?ng ?au kh?, ??n khi quay xong th� Qu?nh ???c m?i ng??i khen di?n xu?t r?t ??t. Nh?ng c� m?t b� m?t kh�ng ai bi?t ch�nh l�, nguy�n nh�n khi?n Qu?nh di?n nh?p t�m nh? v?y l� v�... qu� s? ma. M?t m�nh tr�n con ???ng v?ng nh? th? th� ch? bi?t c?m ??u c?m c? ch?y th?t nhanh cho xong th�i.Thiet ke logo dep5. T?ng s? c�c trang ph?c m� Qu?nh chu?n b? cho Mini Movie l?n n�y l� g?n 50 b?, ??n khi b?t tay v�o quay th� Qu?nh ch? s? d?ng h?n 20 b? qu?n �o th�i, nh?ng ??m b?o style r?t x� tin v� c?c lung linh lu�n nh�!6. Qu?nh c� m?t ??c ?i?m l? l?m, m?i khi ??n gi? c?m tr?a ngh? gi?i lao, trong th?c ?n c?a Qu?nh l�c n�o c?ng ph?i c� tr?ng chi�n th� Qu?nh m?i c� th? ?n ???c. N?u kh�ng c� th� ??m b?o Qu?nh s? nh�m nhi c? ti?ng ??ng h? c?ng ch?a h?t m?t h?p c?m ?�u.7. ??o c? d? th??ng m�Qu?nh hay s? d?ng trong �D�u T�y�s Story� ch�nh l� nh?ng ch� g?u Goong. thiet ke logo dep re Th?m ch� v� qu� g?n g?i v� l�c n�o c?ng �m kh? kh? trong ng??i n�n v�o nh?ng ng�y ?�, t?i n�o ?i ng? Qu?nh c?ng n?m m? th?y g?u Goong h?t, hihi.8. V� ?�y l� album k? ni?m m?t n?m h�nh t??ng D�u T�y, n�n t?t c? m?i th? xu?t hi?n trong Mini Movie s? ???c �D�u T�y h�a� nh?t c� th?. ?i?n h�nh l� chi?c n�n b?o hi?m m� Qu?nh s? d?ng trong phim c?ng ???c trang tr� b?ng h�nh v? �c� b� D�u T�y� � c?ng ch�nh h�nh ?nh chibi c?a Qu?nh ngay t? nh?ng ng�y ??u ?i h�t.9. Ngo�i c�c ??o c? l� nh?ng ?? v?t, g?u b�ng ra, Qu?nh c�n ??a c? �?? th?t� l� ch� c�n con c?c d? th??ng v�o album n?a, ?�y c?ng ch�nh l� �em b� nh? tu?i nh?t� trong nh� Qu?nh. Nh?ng v� th?i gian quay Mini Movie ?� qua 1 n?m n�n b� c�n ng�y n�o ?� l?n h?n nhi?u r?i, kh�ng hi?u sao n� c�ng l?n l?i c�ng x?u.

10. Trong l�c th?c hi?n �D�u T�y�s Story�, c� m?t k? ni?m m� Qu?nh nh? nh?t ch�nh l� l�c di?n t? c?m x�c ho�i ni?m khi nh? v? qu�ng th?i gian h?nh ph�c ?� qua. Y�u thiet ke logo an tuong c?u c?a ??o di?n l� ph?i th? hi?n sao cho kh�ng qu� b? l?y m� v?n c� th? �nh l�n c�i nh�n t??i s�ng v? t??ng l?i ph�a tr??c, nh?ng Qu?nh ?� c? g?ng m�i m� v?n kh�ng th? ??t y�u c?u, th?m ch� c?ng kh�ng hi?u l�m c�ch n�o ?? c� th? di?n ???c nh? th?. L�c ?�, ch? Ch�u qu?n l� ?� kh�ng h�i l�ng v?i bi?u hi?n c?a Qu?nh n�n ?� tr�ch Qu?nh.??n gi? ngh? gi?i lao, Qu?nh ?� �m th?m ch?y v�o toilet kh�c ?? tr�t h?t n?i bu?n trong l�ng, nh?ng nguy�n nh�n Qu?nh kh�c kh�ng ph?i v� gi?n ch? Ch�u ?� l?n ti?ng v?i m�nh, m� v� Qu?nh t? tr�ch b?n th�n t?i sao l?i kh�ng th? l�m ???c. ??n khi tr? l?i tr??ng quay, Qu?nh ?� c� th�m t? tin v� ??ng l?c n�n ch? qua 1 take l� c?nh quay ??t y�u c?u li?n. B� m?t n�y Qu?nh ?� gi? k�n g?n 1 n?m r?i, v� c� l? ??n khi nh?ng t�m s? n�y xu?t hi?n th� ch? Ch�u v� c�c anh ch? trong c�ng ty m?i bi?t ???c chuy?n n�y ??y!

M?t s? ?nh h?u tr??ng th?c hi?n album c?a Kh?ng T� Qu?nh n?a n�!