0964.45.6666 = 30 Tr
Sim nguyên kít trong trắng

Liên Hệ : 093.696.6789 & 0979.7979.91Ké Thêm :
096429.6789 = 14tr
09.05.05.00.00 = 7tr