Để nhìn thấy các position của module trong template joomla 3.x, đăng nhập vào admin, chọn Extensions-> Template Manager-> Options-> Templates-> Preview Module Positions, chose Enabled. Sau đó ra ngoài front-end, thêm ?tp=1 vào cuối đường dẫn trang web của bạn, ví dụ: example/joomla_test?tp=1, bạn sẽ thấy position của template:


Bây giờ ta sẽ tạo một module position cho template. joomla mobile template sử dụng protostar làm ví dụ
Bước 1: Mở file templateDetails.xml tại đường dẫn: yoursite/joomla_test/templates/protostar/templateDetails.xml , tìm tới dòng 27 to 46:
Mã nguồn HTML:
<positions>    <position>banner</position>    ...................................    <position>footer</position></positions>[COLOR=#333333][FONT=Noto Serif][/FONT][/COLOR]

Thêm dòng code này vào giữa code bên trên:
Mã nguồn HTML:
<position>new-position</position>[COLOR=#333333][FONT=Noto Serif][/FONT][/COLOR]

Thay new-position bằng tên bạn muốn.
Bước 2: Mở file index.php itại đường dẫn: yoursite/joomla_test/templates/protostar/index.php , thêm dòng này:
Mã nguồn HTML:
<jdoc:include type="modules" name="new-position" style="none" />[COLOR=#333333][FONT=Noto Serif][/FONT][/COLOR]

vào vùng mà bạn muốn đặt position, ví dụ tôi sẽ đặt vào vùng main-content
Mã nguồn HTML:
<main id="content" role="main" class="<?php echo $span; ?>"><!-- Begin Content --><jdoc:include type="modules" name="position-3" style="xhtml" />........................<jdoc:include type="modules" name="position-2" style="none" /><jdoc:include type="modules" name="new-position" style="none" />//position create<!-- End Content --> </main>[COLOR=#333333][FONT=Noto Serif][/FONT][/COLOR]

và thế là chúng ta đã tạo thành công một position mới