0962.54.8899 - 1.8tr
0962.40.8888 - 1.8tr
0962.94.8899 - 1.8tr
0966.42.8899* - 2tr
Sim chua kích hoạt đăng ký chính chủ
LH; 128A DAi La - Hn - ĐT: 0904.808.937