Dịch vụ thanh lap cong ty xin hướng dẫn hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần như sau:

1. Bận cần có các loại hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng phần cổ phần:
a/ Thông báo thay đổi cổ đông do người đại diện theo pháp luật ký theo mẫu qui định của pháp luật.
b/ 01quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập của đại hội đồng cổ đông do chủ tịch hội đồng quản trị ký.
c/ 01 biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và đóng dấu treo của công ty theo quy định.
d/ Ngoài a bạn phải có giấy tờ chứng thực của cổ đông sáng lập mới bao gồm:
-Đối với cổ đông mới là cá nhân:
+ Nếu là quốc tịch Việt Nam: 01bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Nếu là quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
- Đối với cổ đông mới là 01 tổ chức:
+ 01 bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác,Bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền như mục 4.1 và quyết định ủy quyền tương ứng.
Mọi chi chi tiết bạn có thể xem tại thanh lap cong ty co phan
Nguồn: http://www.thanhlapcty.net/news/445/ho-so-xin-thay-doi-co-dong-sang-lap-cong-ty.html