Biển cung cấp cho chúng ta rất nhiều “khoáng sản” và đó cũng là nơi sinh sống của hàng ngàn sinh vật. Chính vì vậy bảo vệ môi trường biển là một việc làm quan trọng và cấp thiết mà chúng ta cần thực hiện. Vậy những hành động mà chúng ta cần thực hiện là gì?

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và vùng ven biển: Chú trọng phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm biển kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường biển. Quan trọng hơn là cần phải sự kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó, các nhà quản lí cần ban hành các quy định về xử phạt nếu có hành vi gây ô nhiễm môi trường biển.

Tăng cường kiểm soát, giám sát môi trường biển và vùng ven biển: kiểm soát thông qua các công cụ pháp lý như: hệ thống kiểm tra, kiểm soát, cưỡng chế thực thi về các tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tiến hành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), cảnh báo - quan trắc môi trường,... nhằm xác định kịp thời các ô nhiễm để có biện pháp xử lí phù hợp.

S
ử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên: Các yếu tố môi trường biển luôn cung cấp những lợi ích trước mắt và lâu dài cho con người cũng như các loại sinh vật khác. Các hệ sinh thái và đa dạng sinh học chính là nguồn tài nguyên tái tạo, là nền tảng đối với phát triển bền vững các ngành kinh tế sinh thái. Cho nên, sự “trường tồn của môi trường biển” sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên biển.