0967899969
5000k
09.67.76.76.77
09.677.67.677
chỉ có 2 phím 6 -7
4500k
hàng độc cho anh em quảng ngãi - bình định