1: 0963 497 789
2:0963 460 789
3: 0962 010 678
4: 0962 940 678
5: 0962 946 678
6: 0962 593 567
7:0962 065 567
8:0963 746 456
9: 0968 729 456
10: 0968.193.345


Sim nguyên kít mãi mãi .Hầu hết có Tài khoản nhé anh em


Cả lô giá 4200k.Ai kết liên hệ em nhé 098505 0 0 0 0
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype