Ð?n v?i d?ch v? cho thuê máy photocopy c?a CQ quý khách s? du?c cung c?p các dòng máy d?i m?i, du?c s?n xu?t theo công ngh? tiên ti?n hi?n d?i, ho?t d?ng ?n d?nh. Các dòng máy chúng tôi chuyên cung c?p cho thuê hi?n nay có t?c d? sao ch?p cao t? 20 d?n 70 t? A4/ phút, ch? y?u là 2 lo?i máy thông d?ng nh?t hi?n nay: Máy photocopy Ricoh, máy photocopy Toshiba . Tùy theo yêu c?u c?a Qúy khách chúng tôi có th? b? sung thêm ch?c nang In – Scan – Fax cho máy photocopy. Nhu v?y ch? v?i m?t chi?c máy photocopy quý khách có th? s? d?ng d?y d? các tính nang van phòng c?n thi?t.
D?ch v? cho thuê máy photocopy c?a chúng tôi t?i qu?n Hoàng Mai luôn nh?n du?c s? tin tu?ng, dánh giá cao c?a Qúy khách hàng vì s? chuyên nghi?p, uy tín và ch?t lu?ng.
Thông s? k? thu?t Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 161L

Liên h
Kh? gi?y A5-A3

>> cho thuê máy photocopy t?i hoàng mai

>> cho thuê máy photocopy t?i b?c t? liêm

T? d?ng b?o m?t b?n sao photocopy.

T?c d? 16/20b/ph.

Ð? phân gi?i 600dpi,

Sao ch?p liên t?c : d?n 99 b?n. Phóng to thu nh?: 50%-200%.

B? nh? 16Mb.

Gi?y vào : 2khay x 250 t? + khay tay 100 t? ( t?i da 600 t?).

Gi?y ra 250 t?, kh? A6-A3,

Kích thu?c: 550x568, x371mm, 49kg.

Printer : b? nh? 48Mb USB 2.0.

Liên h? :
CÔNG TY TNHH & THUONG M?I CQ
CS 1: Lô 316 – M? Lao – Hà Ðông – Hà N?i
CS 2: Ki?t s? 8 tru?ng Tr?n Phú – Hai Bà Trung – Hà N?i
ÐT: 0983.698.458