09.69.68.68.67 2000k
09.6789.1974 1300k
Ai k
ết thì call hoặc SMS : 016.88888.444
Thanks ACE nhiều ^^!
;