Em đang cần gấp 1 em taxi 10 số 3 mạng.
Yêu cầu: giá hạt rẻ