*thép ống hàn ,đúc phi 60.3 phi 406 355 273 219 168 etỷ
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 41"] No.
[/TD]
[TD="width: 146, colspan: 2"] Đường Kính Danh Nghĩa
[/TD]
[TD="width: 65"] Daøy
[/TD]
[TD="width: 72"] Caáp ñoä
[/TD]
[TD="width: 79"] T.Löôïng (Kg/meùt)
[/TD]
[TD="width: 96"] Tieâu chuaån
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 1
[/TD]
[TD="width: 58"] DN15
[/TD]
[TD="width: 88"] 21.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 2.77
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 1.266
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 2
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN15[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]21.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]3.73[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]1.616[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 3
[/TD]
[TD="width: 58"] DN20
[/TD]
[TD="width: 88"] 27.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 2.87
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 1.715
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 4
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN20[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]27.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]3.91[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]2.236[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 5
[/TD]
[TD="width: 58"] DN25
[/TD]
[TD="width: 88"] 33.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.38
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 2.502
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 6
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN25[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]33.4[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]4.55[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]3.237[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 7
[/TD]
[TD="width: 58"] DN32
[/TD]
[TD="width: 88"] 42.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.56
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 3.392
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 8
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN32[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]42.2[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]4.85[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]4.467[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 9
[/TD]
[TD="width: 58"] DN40
[/TD]
[TD="width: 88"] 48.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.68
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 4.049
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 10
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN40[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]48.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]5.10[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]5.433[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 11
[/TD]
[TD="width: 58"] DN50
[/TD]
[TD="width: 88"] 60.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.60
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 5.034
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 12
[/TD]
[TD="width: 58"] DN50
[/TD]
[TD="width: 88"] 60.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 3.91
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 5.437
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 13
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN50[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]60.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]5.50[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]7.433[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 14
[/TD]
[TD="width: 58"] DN65
[/TD]
[TD="width: 88"] 76.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.00
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 7.102
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 15
[/TD]
[TD="width: 58"] DN65
[/TD]
[TD="width: 88"] 76.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 9.014
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 16
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN65[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]76[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]7.01[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]11.926[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 17
[/TD]
[TD="width: 58"] DN80
[/TD]
[TD="width: 88"] 88.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.00
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 8.375
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 18
[/TD]
[TD="width: 58"] DN80
[/TD]
[TD="width: 88"] 88.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 5.50
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 11.312
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 19
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN80[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]88.9[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]7.60[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]15.237[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 20
[/TD]
[TD="width: 58"] DN100
[/TD]
[TD="width: 88"] 114.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 4.50
[/TD]
[TD="width: 72"] Mỏng
[/TD]
[TD="width: 79"] 12.185
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 21
[/TD]
[TD="width: 58"] DN100
[/TD]
[TD="width: 88"] 114.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 6.02
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 16.075
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 22
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN100[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]114.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]8.60[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]22.416[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 23
[/TD]
[TD="width: 58"] DN125
[/TD]
[TD="width: 88"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 21.765
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 24
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN125[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]141.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]9.53[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]30.967[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 25
[/TD]
[TD="width: 58"] DN150
[/TD]
[TD="width: 88"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 28.262
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 26
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN150[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]168.3[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]10.97[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]42.561[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 27
[/TD]
[TD="width: 58"] DN200
[/TD]
[TD="width: 88"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 42.547
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 28
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN200[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]219.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]12.70[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]64.641[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 29
[/TD]
[TD="width: 58"] DN250
[/TD]
[TD="width: 88"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 65"] 9.27
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 60.311
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 30
[/TD]
[TD="width: 58"] [I]DN250[/I]
[/TD]
[TD="width: 88"] [I]273.1[/I]
[/TD]
[TD="width: 65"] [I]15.10[/I]
[/TD]
[TD="width: 72"] [I]Sch80[/I]
[/TD]
[TD="width: 79"] [I]96.070[/I]
[/TD]
[TD="width: 96"] [I]ASTM-A106[/I]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 31
[/TD]
[TD="width: 58"] DN300
[/TD]
[TD="width: 88"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 10.31
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 79.729
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 32
[/TD]
[TD="width: 58"] DN350
[/TD]
[TD="width: 88"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 11.13
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 94.545
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 41"] 33
[/TD]
[TD="width: 58"] DN400
[/TD]
[TD="width: 88"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 12.70
[/TD]
[TD="width: 72"] Sch40
[/TD]
[TD="width: 79"] 123.300
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM-A106
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* Đức: 0913.238.278
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"]theptruongthinhphat@gmail.com[/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Đt: :**** 06503 719 330
Fax:**** 06503 719 123

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]