thép ống* đúc phi 27 49 90 219 273 giá tốt HM
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 63"] Ñ. KÍNH
[/TD]
[TD="width: 56"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 56"] Kg/caây
[/TD]
[TD="width: 18"] [/TD]
[TD="width: 55"] Ñ .KÍNH
[/TD]
[TD="width: 49"] C. DAØY
[/TD]
[TD="width: 65"] Kg/caây
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 5.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 65"] 29.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 6.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 31.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F21
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 7.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 65"] 34.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 7.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 36.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 8.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 38.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F27
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 9.3
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 40.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 9.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 45.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 10.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 50.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 11.9
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 56.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 13.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F90
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 62.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 14.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 41.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F34
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 16.1
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 65"] 44.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.1
[/TD]
[TD="width: 56"] 12.5
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 65"] 47.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 13.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 49.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 15.2
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 65"] 52.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 17.4
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 65"] 58.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 18.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 65.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 20.7
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 65"] 73.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F42
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 22.8
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 65"] 80.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 15.6
[/TD]
[TD="width: 55"] F114
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.4
[/TD]
[TD="width: 65"] 86.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 16.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 80.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 19.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 96.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 20.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 103.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 21.4
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 111.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 23.9
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 126.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F49
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 26.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 130.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 56"] 19.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 96.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 22.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 115.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 24.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 124.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 25.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.40
[/TD]
[TD="width: 65"] 130.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 133.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 30.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 152.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 33.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 156.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F60
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 37.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 49"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 65"] 169.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 27.0
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 65"] 126.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.7
[/TD]
[TD="width: 56"] 29.1
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 65"] 151.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 2.9
[/TD]
[TD="width: 56"] 31.2
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 65"] 163.3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 56"] 34.3
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 65"] 175.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 3.6
[/TD]
[TD="width: 56"] 38.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 65"] 199.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 42.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 6.55
[/TD]
[TD="width: 65"] 206.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 56"] 47.6
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 65"] 223.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 63"] F76
[/TD]
[TD="width: 56"] 5.0
[/TD]
[TD="width: 56"] 52.5
[/TD]
[TD="width: 55"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 49"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 65"] 255.3
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* phúc 0915832979
Mail: [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/URL][/B]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Fax:**** 06503 719 123

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]