Sim nguyên kít chưa kích
0988.111.466
Giá 1.x tr
anh em kết liên hệ chữ ký nhé