Tạo một Module Menu sẽ cho phép bạn hiển thị menu và tất cả những thành phần menu liên quan trong một position trên trang của bạn. Nhiều template đã có sẵn những module. Trong bài này help desk joomla sẽ giải thích cách để tạo một module menu.

Trước khi tạo một modul, bạn phải chọn một position cho nó. Nếu template của bạn có một module Map, hãy nhìn vào đó và chọn một position cho menu. Hãy biết rằng, hầu hết các template có một vị trí được xây dựng đặc biệt cho các menu. Trong ví dụ ày, ta sẽ tạo một module menu ở position: banner.


Đầu tiên bạn phải tạo một menu, điều này là cần thiết, vì bất kỳ một site nào cũng cần một menu.
Sau khi tạo menu xong, bạn chọn Extension-> Module Manager-> New-> Menu.


Thiết lập các thông số cho module menu theo ý bạn: Title, Select Menu, Position…

Ấn vào Save & Close, ra ngoài front-end, bạn đã có một module Menu.