bạn hiện muốn đăng ký chương trình anh văn tại nhà nhưng chưa hiểu học phí cho việc mời thầy cô, Gia sư về dạy kèm 1 dạy 1 là bao nhiêu?

công ty chúng tôi xin cung cấp đến bạn chương trình dạy anh văn tại gia học viên với mức mức phí thấp nhất đáp ứng được mọi yêu cầu của học sinh:
1) dạy kèm hướng dẫn 3 buổi một tuần:

Lớp SV Giáo viên

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 5800.0001.200.000

Lớp: 6,7,8, 9900.0001.500.000

Lớp: 10, 11, 121.200.0001.800.000Lớp: LTDH1.500.0002.000.000

Lớp: NN, Tin Học1.500.0002.000.000


2) Gia sư hướng dẫn 4 buổi một tuần:


Lớp Sinh viên thầy cô

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 51.000.0001.600.000

Lớp: 6, 7, 8, 91.200.0002.000.000

Lớp: 10, 11, 121.500.0002.400.000Lớp: LTDH2.000.0002.500.000

Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học2.000.0002.400.000


3) Gia sư kèm 5 buổi một tuần:


Lớp SV Giáo viên

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 51.300.0002.000.000

Lớp: 6,7,8, 91.500.0002.500.000

Lớp: 10, 11, 122.000.0003.000.000Lớp: LTDH2.500.0003.500.000

Lớp: NN, Tin Học2.500.0003.000.000

Học phí dạy kèm anh văn tại nhà