******************* [B]CHUYÊN CUNG CẤP HẢI SẢN TƯƠI SỐNG SỈ VÀ LẼ[/B]
[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD="width: 57"] [B]*[/B]
[B]STT[/B]
[/TD]
[TD="width: 163, colspan: 2"] [B]*[/B]
[B]TÊN SẢN PHẨM[/B]
[/TD]
[TD="width: 110"] [B]*[/B]
[B]QUY CÁCH[/B]
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]GIÁ THAM KHẢO[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] [B]*[/B]
[B]HÌNH ẢNH[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 680, colspan: 6"] *
[B]CÁC LOẠI HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH VÀ TƯƠI SỐNG[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
01
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]SÒ DƯƠNG[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
8con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]********** 110.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]*********** ỐC GIÁC[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
4con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]*** 90.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]SÒ TỘ[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
6con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]*** 40.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]SÒ MAI[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
8con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]** 50.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]SÒ ĐIỆP[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
38con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]** 40.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]SÒ LONG[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
35con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]* 60.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]ỐC KHẾ[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
12con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]* 80.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]ỐC TỎI[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
12con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]********** 80.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]ỐC HƯƠNG[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]** 165.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]ỐC BÀN TAY[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
5con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]********** 70.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]NGÊU[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
*** *40con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]********** 50.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"] *
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]*[/B]
[B]HÀO SỬA[/B]
[/TD]
[TD="width: 125, colspan: 2"] *
**** 4con/kg
[/TD]
[TD="width: 156"] [B]*[/B]
[B]* 35.000/kg[/B]
[/TD]
[TD="width: 194"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 57"]*[/TD]
[TD="width: 148"]*[/TD]
[TD="width: 15"]*[/TD]
[TD="width: 110"]*[/TD]
[TD="width: 156"]*[/TD]
[TD="width: 194"]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
BẢNG CHÀO GIÁ
LIÊN HỆ: ĐINH
ĐT: 0942 984 966*****
Giá trên thay đổi theo thời điểm
Cung cấp thêm các loại cá khô biển*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]