Sim đã kích ảo tài khoản 130k đồng giá 350k lấy cả cặp 600k
091.969.0282
091.969.0373
091.969.0226
091.969.0238 091.969.0239
091.969.0146 091.969.0416

LH:01.678.636.345