0913 74 1999__6,5T
0964055888__4,5T
0914 63 5888__4,5T
Giá chuẩn k mặc cả ,bác nào kết alo m