0968.93.8866 = 4.500k

Liên hệ: 0968101083
YM: viettel.anhnv@yahoo.com
-)v-)vX_XX_X