[IMG]http://u.jimdo.com/www60/o/s244027e631ae4737/img/i8cc1ca04c4276166/1362138147/std/k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-l%C3%A0nh-ngh%E1%BB%81-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng.png[/IMG]
Kế toán tổng hợp lành nghề, kế toán trưởng

[I]Có nhiều khi bạn sẽ cảm thấy công việc*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"]kế toán tổng hợp[/URL][/B]*thật nhàm chán, ít cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, thậm chí cứ cuối kỳ quyết toán, bạn thường rơi vào cảm giấc mệt mỏi - quá tải hoặc tiêu cực hơn, bạn sẽ nghĩ thiếu công bằng cho mình trong công ty khi bạn làm*[B]công việc kế toán[/B]. Điều đó là do bạn mới chỉ đơn thuần làm nghiệp vụ chi tiết, làm theo cách nhận kết quả thụ động từ các bộ phận khác. Khi bạn có kinh nghiệm và đạt đến tầm quản lý nhất định, đặc biệt là điều phối hệ thống thông tin*[B]kế toán tổng hợp[/B], kế hoạch tài chính và dòng tiền, phân tích hiệu quả các dự án, bố trí công việc kế toán theo một hệ thống nhịp nhàng với cơ chế kiểm soát hiệu quả, bạn sẽ thấy TẦM QUAN TRỌNG của mình trong tổ chức đồng thời sẽ hăng say hơn, yêu thích hơn, và chắc chắn cơ hội sẽ nhiều hơn, thu nhập sẽ cao hơn..., vậy còn chờ gì nữa, hãy xem thêm một số thông tin sau đây và đạt đến Level mới cùng*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F"]Startup.edu.vn[/URL].[/I]

[IMG]http://u.jimdo.com/www60/o/s244027e631ae4737/img/i80da56e253aa0703/1362138221/std/k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-kinh-nghi%E1%BB%87m-l%C3%A0m-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-v%C3%A0-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99-th%C4%83ng-ti%E1%BA%BFn-trong-ngh%E1%BB%81-nghi%E1%BB%87p.png[/IMG]
Kỹ năng + Kinh nghiệm làm kế toán + Quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ = THĂNG TIẾN trong nghề nghiệp


[LIST][*][B]Đối tượng[/B]:*[B]Khóa học[/B]*và huấn luyện này dành cho ứng viên là các nhân viên kế toán,*[B]kế toán tổng hợp[/B],*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-thu%25E1%25BA%25BF%2F"]kế toán thuế[/URL], phụ trách công tác kế toán..., có mong muốn nâng tầm quản lý về tài chính, quản trị,*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fki%25E1%25BB%2583m-so%25C3%25A1t-n%25E1%25BB%2599i-b%25E1%25BB%2599%2F"]kiểm soát nội bộ[/URL]*để trở thành Kế toán trưởng,*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fkh%25C3%25B3a-h%25E1%25BB%258Dc-chuy%25C3%25AAn-vi%25C3%25AAn-t%25C6%25B0-v%25E1%25BA%25A5n-h%25C3%25A0nh-ngh%25E1%25BB%2581-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-chuy%25C3%25AAn-nghi%25E1%25BB%2587p%2F"]chuyên viên tư vấn[/URL]*hay cao hơn nữa là CFO trong tương lai. [*][B]Giá trị học viên đạt được sau khóa học kế toán tổng hợp[/B]: Tự tin, sẵn sàng và làm tốt hơn công việc*[B]kế toán tổng hợp[/B], lập và điều phối các thủ tục kiểm soát về tài chính -*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F"]kế toán[/URL]*-*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-thu%25E1%25BA%25BF%2F"]thuế[/URL]. Quản lý công việc của nhân viên cấp dưới, đề xuất hữu hiệu lên quản lý/lãnh đạo cấp trên của công ty trong việc hữu hiệu hóa quản lý tài chính - kế toán - thực thi chính sách thuế. [/LIST]


[LIST=1][*][B]Kế toán tài chính - Kế toán quản trị[/B]: Phân định với mục đích quản trị tài chính nội bộ, ứng xử tài chính dựa trên kết quả*[B]kế toán tài chính[/B]*một cách hữu dụng nhất. [*]Quy chuẩn hóa đơn - chứng từ, quy trình luân chuyển hóa đơn, chứng từ [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fki%25E1%25BB%2583m-so%25C3%25A1t-n%25E1%25BB%2599i-b%25E1%25BB%2599%2F"]Kiểm soát nội bộ[/URL]: Module Quản lý tài chính | Công tác hạch toán kế toán [*]Kiểm soát doanh thu - chi phí theo định biên "Hợp lý - Hợp lệ" [*][B]Kế toán tổng hợp[/B]*các phần hành: Tiền - thanh toán công nợ | Nhân sự tiền lương | Tài sản - Công cụ - Chi phí trả trước | Nguyên liệu vật liệu - hàng hóa - thành phẩm | Doanh thu và thu nhập | Quản trị chi phí kế toán - chi phí thuế. [*]Lập - đọc - phân tích báo cáo tài chính [*]Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, sổ kế toán theo đặc thù hoạt động của công ty [*]Tổ chức*[B]hạch toán kế toán[/B]*và*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fth%25E1%25BB%25B1c-h%25C3%25A0nh-khai-b%25C3%25A1o-thu%25E1%25BA%25BF%2F"]khai báo thuế[/URL], trình tự - thủ tục làm*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Ft%25C6%25B0-v%25E1%25BA%25A5n-v%25C3%25A0-h%25E1%25BB%2597-tr%25E1%25BB%25A3-quy%25E1%25BA%25BFt-to%25C3%25A1n-n%25C4%2583m-t%25C3%25A0i-ch%25C3%25ADnh%2F"]quyết toán năm tài chính[/URL] [*]Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền hữu hiệu trong ngân sách hữu hạn [*]Điều phối công tác*[B]kế toán[/B], bố trí công việc và nhân sự làm*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-thu%25E1%25BA%25BF%2F"]kế toán thuế[/URL][/B], mô tả và phân công công việc [*]Giải trình*[B]kế toán[/B], giải trình thanh tra quyết toán, trình tự - thủ tục hoàn thuế [*]Vận dụng có hiệu quả văn bản chính sách về tài chính -*[B]kế toán[/B]*- thuế, ưu đãi thuế, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc kế toán thuế thực tế.* [/LIST]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"][IMG]http://u.jimdo.com/www60/o/s244027e631ae4737/img/i87cddba79e2d037d/1362042860/std/k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-l%C3%A0nh-ngh%E1%BB%81.png[/IMG][/URL]
Kế toán tổng hợp lành nghề

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2F"][IMG]http://u.jimdo.com/www60/o/s244027e631ae4737/img/i5d550cf2508f7135/1362138376/std/l%E1%BB%99-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%81-nghi%E1%BB%87p-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p.png[/IMG][/URL]
Lộ trình nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp


[B]Tổ chức khóa đào tạo[/B]: Mỗi*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"]khóa đào tạo kế toán tổng hợp[/URL][/B]*được Startup.edu.vn thực hiện với không quá 25 học viên. Thông qua nhóm làm việc, thực hiện các trải nghiệm thực tế để dẫn dắt, huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp cụ thể tới từng học viên. Kết hợp giảng giải kết quả, thực hành, làm việc trên máy tính, báo cáo và giải trình kết quả. Các buổi học đều được phục vụ TeaBreak, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia trong ngành..., không khí các buổi học luôn vui vẻ "Học mà vui, vui để học".
[B]Phương pháp thực hiện khóa đào tạo Kế toán tổng hợp[/B]: Phương pháp xuyên suốt các chương trình đào tạo tại Startup.edu.vn nói chung và khóa*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2F%25C4%2591%25C3%25A0o-t%25E1%25BA%25A1o-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"]kế toán tổng hợp[/URL]*[/B]nói riêng là CEFE. Học thông qua trải nghiệm thực tế, giảng viên - huấn luyện viên sẽ thực hiện cùng học viên "Làm trước - Nói sau" để tạo điều kiện cho học viên chủ động sáng tạo trong học tập, tự tin và nhớ ngay từng nội dung, thành thạo ngay trong thực hành mà không cần mất nhiều thời gian ôn tập tại nhà.
[B]Chuyên gia - huấn luyện viên - giảng viên[/B]: Mỗi*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fkh%25C3%25B3a-h%25E1%25BB%258Dc-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"]khóa học kế toán tổng hợp lành nghề[/URL][/B]*đều được bố trí ít nhất 2 giảng viên kiêm huấn luyện viên. Giảng viên của Startup.edu.vn có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế, kỹ năng tác nghiệp và giảng dạy tốt, am hiểu chính sách - nghiệp vụ chuyên ngành*[B]kế toán[/B]- thuế. Thông qua các bài giảng, bước huấn luyện, học viên còn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế. Đan xen trong mỗi phần huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng làm việc, học viên còn có cơ hội tham vấn từ các chuyên gia trong ngành: họ tới từ các tổ chức tư vấn thuế, là các cá nhân hành nghề tư vấn thuế, các chuyên viên làm việc trong ngành thuế, hải quan...

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fstartup.edu.vn%2Fkh%25C3%25B3a-h%25E1%25BB%258Dc-k%25E1%25BA%25BF-to%25C3%25A1n-t%25E1%25BB%2595ng-h%25E1%25BB%25A3p%2F"][IMG]http://u.jimdo.com/www60/o/s244027e631ae4737/img/i5eaafabf36acb9f9/1362193148/std/click-xem-m%C3%B4-t%E1%BA%A3-chi-ti%E1%BA%BFt.png[/IMG][/URL]
Click xem mô tả chi tiết[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]