BẢNG*BÁO*GIÁ
DỊCH*VỤ*VISA*-*HỘ*CHIẾU.
1.*Đối*với*trường*hợp*khách*có*Hộ*kh ẩu*tại*TP.HCM.
-*1*ngày*lấy :*2.500.000*VNĐ.
-*3*ngày*lấy :*2.000.000*VNĐ.
-*5-7*ngày*lấy :*1.000.000*VNĐ
2.**Đối*với*trường*hợp*khách*có*Hộ*k hẩu*tại*các*tỉnh*ngoài*TP*HCM.
-*7*ngày*lấy: :*3.000.000*VNĐ.
-*Lấy*sớm*hơn*+*1.000.000*VNĐ
*Ghi*chú:*Trường*hợp*Hộ*chiếu
-*Tất*cả*thời*hạn*nộp*hồ*sơ*cấp*Hộ *chiếu*trên*không*tính*ngày*đi*nộp.
-*Thủ*tục:*CMND*gốc*và*4*ảnh*4x6*phông*n n*trắng.
**Liên*hệ:*0932.543.374*(SANG)
Địa*chỉ*:*6A*Hoàng*Dư*Khương,*Phường*1 2,*Quận*10*,*Thành*phố*Hồ*Chí*Minh