Công ty TNHH PNR chi nhánh Hà Nôi
31 Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội
Tel: 04 355 10 148- 01674 554 715
Fax: 04 355 10 147
Yahoo: ticketing11_pnrhan
Mail:*ticketinghan1@pnr.com.vn
Website: pnr.com.vn
*
Chương trình mức giá đặc biệt đi SIN/KUL của Vietnam airline
Hành trình (khứ hồi)
Routings (Round-trip)
Loại giá
(Fare type)
Giá bán
(Net fare)
Thời gian không áp dụng
(Black out dates)
Ghi chú
(Notes)
HCM – Singapore TAPVN 55USD 17/04/2013-21/04/2013; 26/04/2013-01/05/2013; 29/08/2013-31/08/2013; 27/12/2013-01/01/2014. Mua trước ngày bay 5 ngày.
(Issue ticket at least 5 days before departure)
HCM - Kula Lumpur TAPVN 49USD
Ha Noi - Singapore/
Kula Lumpur
TAPVN 99USD
HCM - Kulalumpur EAPVN 39USD Mua trước ngày bay 14 ngày.
(Issue ticket at least 14 days before departure)
Ha Noi - Kula Lumpur EAPVN 79USD
HCM - Kulalumpur PAPVN 29USD Mua trước ngày bay 30 ngày.
(Issue ticket at least 30 days before departure)
Giới hạn hành trình
(Travel period)
Xuất phát từ 01/04/2013
(Depart from 04/01/2013)