Số giữa là 32, không tiện viết đủ vì số đang là số liên hệ chính ở cơ quan em.
Sim rất nhiều người trả giá 12-13 triệu rồi, nhưng em chẳng lưu số.
Sáng mai ai giao dịch được thì chốt luôn giá 11 triệu. Sau sáng mai không bán giá đó nữa, anh em thông cảm.
ACE ghé qua đá lên cho em phát nhá, chữa cháy gấp. Thanks